5-229COM

5-229COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 4 JUNI 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over Ğde illegalenproblematiek in de kustregioğ (nr. 5-3608)

De heer Yves Buysse (VB). - Verschillende jaren al wordt Oostende geconfronteerd met de aanwezigheid en de instroom van illegalen. Dat geeft meermaals aanleiding tot overlast en criminaliteit. De staatssecretaris is zowat een maand geleden ter plaatse geweest en is dus meer dan wie ook in staat is op mijn vragen te antwoorden.

Volgens recente berichten hoopt de stad Oostende dat het faillissement van de rederij TransEuropa Ferries de instroom van illegale gelukszoekers zal doen afnemen. Door het wegvallen van de overzet in Oostende zouden de betrokkenen op zoek gaan naar andere oversteekplaatsen, zoals de haven van Zeebrugge of Nieuwpoort. Frank Demeester, subsituut-procureur des Konings te Brugge stelde in De Standaard van 7 mei jongstleden dat het "niet ondenkbaar" is dat illegalen in voornoemde steden "aan boord zullen gaan om de oversteek proberen te maken."

Is de staatssecretaris zich bewust van de mogelijkheid dat het probleem van de illegaliteit zich naar andere steden en gemeenten dreigt te verplaatsen? Een paar jaar geleden waren er problemen in Zeebrugge. Door een krachtdadig optreden werden die verholpen, maar misschien zijn ze toen ook verschoven.

Vond ter zake overleg plaats tussen de bevoegde ministers, de staatsecretaris en de gemeentebesturen van Oostende, Brugge en Nieuwpoort?

Welke maatregelen werden genomen om een uitbreiding van de illegalenproblematiek te voorkomen en in voorkomend geval op te vangen?

Welke maatregelen werden genomen om het illegalenprobleem in onze kustregio grondig aan te pakken?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Ik was inderdaad ongeveer een maand geleden in Oostende. Dat was al langer gepland. Ik heb er een driemaandelijkse werkvergadering bijgewoond met de havenpolitie, de politie van Oostende, de dienst Vreemdelingenzaken en het parket. Nog geen week voordien was de ferrymaatschappij failliet verklaard, maar op dat moment konden we daarvan nog geen effecten waarnemen op het aantal transitillegalen.

De bewegingen van de transitillegalen aan de kust worden nauwlettend gevolgd door alle betrokken partners van het overlegplatform, zodat onmiddellijk maatregelen kunnen worden genomen. Ik ben mij er ten zeerste van bewust dat de problemen zich kunnen verplaatsen.

Het overlegplatform staat onder het voorzitterschap van de referentiemagistraat Mensensmokkel en mensenhandel van het parket van Brugge. Hij was op die vergadering aanwezig en heeft een uiteenzetting gegeven met kennis van zaken. In het platform zitten ook politiediensten uit de arrondissementen van Brugge en Veurne en sinds kort ook het parket van Gent en de federale gerechtelijke politie van Gent. De dienst Vreemdelingenzaken is natuurlijk ook altijd vertegenwoordigd.

De verschillende politiezones voeren acties ter plaatse waarbij de dienst Vreemdelingenzaken altijd aanwezig is. Het doel van de acties is om de overlast en de criminaliteit tegen te gaan en om de netwerken van mensenhandel bloot te leggen en te bestrijden. Bij het smokkelen van mensen worden immers zeer grote risico's genomen, soms met de dood van de betrokkenen tot gevolg, omdat met dergelijke transporten veel geld wordt verdiend. Onlangs werden nog in containers mensen aangetroffen die er zeer slecht aan toe waren. Mensensmokkel is een vorm van georganiseerde misdaad. Het zijn de mensensmokkelaars die we te pakken moeten krijgen. Daar maken we samen met de referentiemagistraat van het parket van Brugge werk van.

De heer Yves Buysse (VB). - De staatssecretaris heeft de burgemeesters niet genoemd. Het overleg met de genoemde burgemeesters is immers zeer belangrijk. Ik verwijs naar de aanpak destijds in Zeebrugge waar het de burgemeester was die de safehouses heeft laten afbreken. Worden de burgemeesters niet betrokken bij het platform?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - In Oostende was de burgemeester van die stad aanwezig, evenals minister Vande Lanotte. Ik ben nog niet in Brugge geweest. Natuurlijk is de burgemeester als hoofd van de lokale politie altijd ook aanwezig.

(De vergadering wordt gesloten om 12.50 uur.)