5-228COM

5-228COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 4 JUNI 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over ęde parkeermogelijkheden aan het station van OostendeĽ (nr. 5-3455)

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over ęde parkeervisie van de NMBS-groepĽ (nr. 5-3456)

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over ęde werken in de stationsomgeving van OostendeĽ (nr. 5-3457)

De voorzitter. - Ik stel voor deze vragen om uitleg samen te voegen. (Instemming)

De heer Johan Verstreken (CD&V). - Momenteel zijn werken aan de gang aan het station en de stationsomgeving van Oostende. De werken hebben uiteraard gevolgen voor de parkeermogelijkheden. Midden 2013 zou er volgens de website van Stad Oostende een parkeergebouw geopend worden. Tot voor kort kon men aan het station van Oostende nog kosteloos parkeren, maar nu is parkeren betalend en bovendien aan de dure kant.

De stations worden meer en meer mobiliteitshubs die de volledige mobiliteitsketen integreren. Het lijkt mij dan ook logisch dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de pendelaars om met de auto tot aan het station te komen. Er is immers niet altijd een goede aansluiting met de tram of de bus.

Momenteel is er aan het station parkeergelegenheid voor 177 wagens op een parking waarvan de NMBS medebeheerder is. De nabijgelegen parking Winston-Churchill is betalend en wordt uitgebaat door de stad of door het Havenbedrijf van Oostende. Er is echter een groot tekort aan parkeerplaatsen. Vele pendelaars moeten naar een verafgelegen parking.

Het Havenbedrijf van Oostende heeft nochtans naast het station een vrijwel leegstaande parking liggen. Er zijn dus mogelijkheden voor een, al dan niet tijdelijk, alternatief.

Wie is eigenaar van de gebouwen en de parking aan de Konterdamkaai? Wordt die parking betalend? Indien ja, vanaf wanneer? Wat zijn de verschillende tariefmodules en welk betalingssysteem wordt er gehanteerd? Moet het NMBS- en Infrabelpersoneel ook betalen? Wordt er met abonnementen voor pendelaars gewerkt? Kunnen er ook individuele dagpassen gekocht worden?

Zal er met het Havenbestuur van Oostende onderhandeld worden om extra parkeerplaatsen voor pendelaars te creŽren?

Hoever staat het met het parkeergebouw? Wanneer zal het worden geopend? Hoeveel parkeerplaatsen zullen er zijn?

Zal de minister, indien de parking betalend wordt, een initiatief nemen om dat uit te stellen tot er alternatieven zijn voor de vele pendelaars? Dat zou ook ten goede komen aan de buurtbewoners die nu al in hun straten en zijstraten hinder ondervinden.

Ik heb ook een vraag over de parkeervisie van de NMBS. Bijna elk station heeft een eigen visie en een eigen beleid. Dat maakt het een beetje moeilijk. Ook erfpachtovereenkomsten spelen een rol.

Wat is de visie van de NMBS in verband met parkeergelegenheden voor auto's dichtbij stations?

Welke logica of redenen zitten er achter het beleid van de NMBS inzake betalende parkings? Wanneer wordt een parking aan het station betalend? In Brugge bijvoorbeeld kostte parkeren aan het station tot vorig jaar tijdens de kantooruren maximum 2 euro, nu 3,5 euro. Dat is nog betaalbaar. In het station van Berchem kost parkeren daarentegen 17 tot 50 euro. Die grote prijsverschillen tarten elke verbeelding. Ik begrijp dat koken geld kost. Ooit waren er echter betere tijden!

Welke NMBS-parkings worden in de toekomst betalend? Onderzoekt de NMBS welke parkings van IC-stations te klein zijn voor de vele pendelaars? Zo ja, welke IC-stations zal de NMBS aanpakken? Zo nee, zal er een onderzoek gebeuren naar de mobiliteitsbehoeften in de omgeving van de vele IC-stations?

Wat is het prijsbeleid voor de parkings uitgebaat door de NMBS, de Holding en Infrabel? Zijn de prijzen vergelijkbaar? Waarom worden er verschillende prijzen gehanteerd in de verschillende centrumsteden? In kleinere gemeenten kan meestal nog gratis worden geparkeerd. Kan de minister een overzicht van de verschillende tariefmodules per betalende NMBS-parking bezorgen?

Kan de minister een overzicht bezorgen van de uitbating en eigenaars van parkings in en in de omgeving van elk NMBS-station? Welke parkings worden uitbesteed en welke zijn in eigen beheer?

Ik heb nog een bijkomende vraag over de werken in de stationsomgeving van Oostende. Wat is het totale bedrag voor de werken aan het station en de stationsomgeving? Wat is de verdeling van de middelen tussen de Holding, de eigen middelen van de NMBS, de federale overheidsdiensten, de stad Oostende en eventuele andere partners?

Liggen de werken nog op schema? Ik heb immers vernomen dat er een flinke vertraging zou zijn.

Hoeveel bijkomende parkeerplaatsen worden in dit project gecreŽerd?

Wordt er tijdens de werken optimaal rekening gehouden met het comfort en de bereikbaarheid voor de reizigers?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - De NMBS-Holding is eigenaar van de gebouwen en van de parking aan de Konterdamkaai. Die tijdelijke pendelparking aan de Konterdamkaai is gratis voor treinreizigers en betalend voor niet-treinreizigers. Niet- treinreizigers kunnen alleen in het weekend of tijdens feestdagen van de parking gebruik maken. Het weekendtarief bedraagt 1,5 euro per uur of tien euro per dag. De nieuwe pendelparking van het nog op te richten parkeergebouw zal betalend zijn. De tarieven voor die parking zijn nog niet vastgelegd. Er zal een voorkeurtarief gelden voor treinreizigers. Na het plaatsen van de slagbomen in augustus 2013 zullen er vijf- en tienbeurtenkaarten beschikbaar zijn.

Tijdens de werken zullen het station, de perrons, het bus- en het tramstation steeds bereikbaar zijn voor de reizigers. Tussen de verschillende werfzones zullen er afgebakende doorgangzones voor de reizigers worden ingericht. Het station blijft tijdens de werken steeds bereikbaar voor alle vormen van transport. De tijdelijke pendelparking op de Konterdamkaai bevindt zich op wandelafstand van het station.

Begin dit jaar werd vrijblijvend contact genomen met de beheerder van de Churchillparking om na te gaan of er een voordeeltarief voor pendelaars kan worden ingevoerd. De Churchillparking is in de week weinig bezet en wordt meer in het weekend en tijdens de vakanties gebruikt. Het gebruik door pendelaars zou de leegstand tijdens de week kunnen invullen, maar de huidige tarieven zijn te hoog in vergelijking met de gratis pendelparking aan de Konterdamkaai.

De restauratie van het station is gepland in de periode tussen het voorjaar van 2014 en het voorjaar van 2016. Het parkeergebouw dient te zijn afgewerkt tegen eind 2014.

Het op te richten parkeergebouw zal 680 plaatsen tellen. De voormalige pendelparking aan het station had 180 plaatsen. De tijdelijke parking op de Konterdamkaai telt 300 plaatsen. Het station zal na de vernieuwing dus meer dan 500 bijkomende parkeerplaatsen voor reizigers bieden.

De toegankelijkheid van de stations en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen zijn essentieel voor een optimale intermodaliteit. Stations die gemakkelijk te bereiken zijn, dragen immers bij tot het stimuleren van het openbaar vervoer. De NMBS-Holding bevestigt dat ze daarom investeert in de toegankelijkheid, uitbreiding en vernieuwing van de stationsparkings voor auto's, motorrijwielen en fietsen. De toegangscontrole in de parkings zorgt ervoor dat de reizigers die geregeld de trein nemen, een fiets- of autostaanplaats kunnen hebben.

Het uitgangspunt is dat de treinreizigers op de stationsparkings goedkoper moeten kunnen parkeren dan in een commerciŽle parking. Op plaatsen waar het station goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, zal de nood aan parkeerplaatsen ook gevoelig lager zijn.

De NMBS-Holding is binnen de NMBS-Groep eigenaar van alle parkings van de stations en stopplaatsen op het netwerk.

Voorts werd in overeenstemming met de beheerscontracten 2008-2012 tussen de NMBS-Groep en de staat ook het beheer van de parkings van de 37 grootste stations en stopplaatsen toevertrouwd aan de NMBS-Holding. Voor die stations heeft ze een parkingstrategie uitgewerkt op basis van vier basisdoelstellingen die vermeld zijn in het beheerscontract: gewaarborgde beschikbaarheid van plaatsen voor de reizigers; gedifferentieerde tarifering volgens de stations- en gebruikerstypes en volgens de lokale markt; de ontvangsten dekken de exploitatiekosten; het gebruik van het openbaar vervoer tussen woonplaats en station wordt niet ontmoedigd.

De operationele exploitatie van die parkings werd aan B-Parking toevertrouwd, een dochteronderneming van de NMBS-Holding die in 2008 werd opgericht.

Voor het beheer van de parkings van de andere stations sloten de NMBS-Holding en de NMBS een overeenkomst af.

De NMBS bepaalt de exploitatievoorwaarden van die parkings en hanteert voor de parkings van de kleinere stations die ze beheert, de algemene regel van gratis parkeren voor haar klanten. Wanneer die parkings echter te klein worden en er geen uitbreidingmogelijkheden zijn, worden ook die parkings betalend.

Voor de onbewaakte stopplaatsen worden de behoeften bepaald afhankelijk van het aantal reizigers per stopplaats.

In verband met het gratis parkeren, het prijsbeleid en de procedures, verwijs ik ook naar het antwoord dat mijn voorganger gaf op de schriftelijke vragen 34 en 306 van volksvertegenwoordiger Van Hecke.

De heer Johan Verstreken (CD&V). - Ik dank de minister voor de duidelijke uiteenzetting over het parkeerbeleid van de NMBS.

Ik vraag de minister de bekommernissen van de reizigers door te spelen naar de bazen van de NMBS. De prijzen van de parkeerplaatsen aan de stations worden, zeker in de centrumsteden, steeds duurder. Jan met de pet die pendelt, moet het gelag betalen.

Ik ga even in op de situatie in mijn eigen stad, Oostende. Het is positief dat de NMBS gesprekken heeft gevoerd met de eigenaars van de Churchillparking. Het kost 15 tot 17 euro om er tijdens de kantooruren te parkeren. Dat is veel geld om dagelijks te parkeren. Vele mensen kunnen het station niet met het openbaar vervoer bereiken. De Churchillparking telt meer dan tweehonderd parkeerplaatsen. Tijdens de week zijn ze nooit bezet. Gisteren stonden er acht auto's, eergisteren vijftien. Ik stel daarom voor dat de NMBS harder en met sterkere argumenten onderhandelt met de eigenaars van de Churchillparking. Als het net zoals in Brugge maar twee of drie euro zou kosten om er een volledige dag te parkeren, zou de omzet en de opbrengst voor de uitbaters van de parking hoger liggen dan nu. De verhoging van de omzet van de parking kan ook het Havenbedrijf van Oostende ten goede komen, want dat deelt in de opbrengst.

De minister zegt dat er aan de Konterdamkaai gratis kan worden geparkeerd en dat er in augustus een slagboom komt. Nu kan men er echter al niet meer gratis parkeren. Ik heb vorige week een boete van 50 euro gekregen omdat ik daar geparkeerd stond.

Ik vind de parkeersystemen van de NMBS ingewikkeld. Er zijn zoveel mogelijkheden, onder meer met beurtenkaarten. Op zaterdag parkeren is een stuk duurder dan tijdens de week. Ook op zaterdag zijn er mensen die pendelen. Zij moeten dan een "toeristentaks" betalen om te kunnen parkeren. De prijzen zijn niet overzichtelijk en te hoog. Meer eenvormigheid en democratischer tarieven ten voordele van de pendelaar zijn wenselijk.