5-228COM

5-228COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 4 JUIN 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «la gare de Ninove» (no 5-3235)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De voorbije jaren verschenen er in de plaatselijke Ninoofse pers geregeld artikels waarin werd gemeld dat het huidige NMBS-station zou worden gesloopt en dat er even verderop een nieuw station zou worden gebouwd.

Het huidige station dateert van 1978 en is eigenlijk dringend aan vervanging of renovatie toe. Er werd indertijd eerder gekozen voor een station dat snel kon worden gebouwd en zo goedkoop mogelijk was dan voor een degelijk station dat de tand des tijds kon doorstaan.

De volledige stationsomgeving is trouwens aan een opknapbeurt toe. Het stationsplein en de bushaltes kunnen het best worden opgenomen in een eventueel masterplan voor de gehele Ninoofse stationsomgeving.

Aangezien ik over al het bovenstaande niets kon terugvinden in het voorstel van investeringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep, kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen.

Zijn er plannen om het station van Ninove te renoveren of te vervangen? Zo ja, wat houden deze plannen concreet in? Zo neen, waarom niet?

Heeft de NMBS contacten met de stad Ninove en met eventuele andere partners, zoals De Lijn, voor het uitwerken van dergelijke plannen, zowel voor het stationsgebouw als voor de stationsomgeving? Zo ja, in welk stadium bevinden die contacten zich?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - De NMBS-Holding deelt me mee dat ze met de verschillende partners gesprekken heeft gevoerd over de vernieuwing van de stationsomgeving. De gesprekken bevinden zich nu in de fase van de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst, waarin de behoeften van alle partners worden opgenomen. De NMBS-Holding wenst onder andere een kleiner en energie-efficiënter stationsgebouw, de vernieuwing van de fietsenstalling en een grotere parking. Aangezien de budgettaire impact eerder beperkt is, kan het project meer dan waarschijnlijk, na een paar kleine verschuivingen, in de enveloppe voor de vernieuwing van stationsomgevingen worden ingepast.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Heeft de minister een idee van de timing?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Daar zal ik later schriftelijk op antwoorden.