5-106

5-106

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 JUNI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de situatie in Turkije» (nr. 5-1031)
Mondelinge vraag van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de zorgwekkende evolutie van de universele rechten van de mens in Turkije» (nr. 5-1034)
Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de toestand in Turkije» (nr. 5-1038)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de revolte in Turkije» (nr. 5-1040)
Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de eerste minister over «de culturele uitzondering in het kader van het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie over het toekomstig Trans-Atlantisch economisch en handelspartnerschapsverdrag» (nr. 5-1030)
Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de energie-eilanden voor onze kust» (nr. 5-1032)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de zelfmedicatie van kinderen door de ouders» (nr. 5-1035)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Justitie over «de Salduzprestaties» (nr. 5-1028)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude over «de onterecht aangerekende prestaties door zorgverleners» (nr. 5-1036)

Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (Stuk 5-2095) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende betere inning van penale boeten (Stuk 5-2096)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (Stuk 5-2095) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende betere inning van penale boeten (Stuk 5-2096)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Justitie over «de slachtoffers van een verkrachting» (nr. 5-1039)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (van de heer Gérard Deprez c.s.; Stuk 5-1580)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde sectoren» (nr. 5-1025)
Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de peiling rond de integratie van migranten in België» (nr. 5-1026)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de toepassing en monitoring van de wetgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties» (nr. 5-1027)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de financiering van de politiezones» (nr. 5-1029)
Mondelinge vraag van de heer Bart De Nijn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het bekijken van camerabeelden door politiediensten» (nr. 5-1033)
Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de staatssecretaris voor Staatshervorming en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling over «de gevangenis van Haren» (nr. 5-1037)

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (Stuk 5-2095) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende betere inning van penale boeten (Stuk 5-2096)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (van de heer Gérard Deprez c.s.; Stuk 5-1580)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van wetsontwerpen

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Hoven van Beroep

Parket

Auditoraten-generaal

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Directie-generaal internationale samenwerking - De Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Nationale Arbeidsraad

Zilverfonds

Kansspelcommissie

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek