5-227COM

5-227COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 29 MEI 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Justitie over ęhet statuut van de bedienaars van de erediensten in de gevangenissenĽ (nr. 5-3512)

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Het aanstellen van bezoldigde bedienaars van de erediensten vloeit voort uit de basiswet voor het gevangeniswezen, waarin wordt vooropgesteld dat elke gevangene het recht heeft om vrij zijn levensbeschouwing te beleven.

De morele consulenten, islamconsulenten, protestantse en katholieke aalmoezeniers en rabbi's zijn inmiddels al vele jaren aan het werk, zij het zonder statuut. De verwachting was dat hun statuut redelijk snel zou worden vastgelegd. Daartoe werd een Interlevensbeschouwelijke Raad van representatieve organen inzake de religieuze en niet-confessionele morele bijstand in de penitentiaire instellingen, ILRG, opgericht, maar er is nog altijd geen statuut. Dat heeft wellicht te maken met de politieke en de financiŽle crisis. Blijkbaar zou het statuut het budget van Justitie met 0,04% verhogen. Kan de minister dat bedrag bevestigen?

Het uitblijven van het statuut heeft talrijke gevolgen. De consulenten worden betaald zoals iemand met een middelbaar diploma en ze bouwen geen anciŽnniteit op. Het is ook helemaal niet duidelijk of ze rechten opbouwen voor pensioen, sociale zekerheid en dergelijke. Het is zelfs niet duidelijk of ze verzekerd zijn bij een arbeidsongeval.

Ik had graag vernomen hoe ver het staat met dit statuut. Wat zijn de rechten van deze consulenten zonder statuut inzake sociale zekerheid en verzekering?

Is de minister het met me eens dat het ontbreken van een statuut niet aanvaardbaar is voor deze consulenten, die vaak al jarenlang in het gevangeniswezen aan het werk zijn? Hoe en wanneer zal dit probleem worden opgelost?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De discussies over het statuut van de bedienaars van de erediensten in de gevangenis dateren van vůůr mijn mandaat als minister van Justitie. Het is dan ook geen eenvoudig dossier. Enerzijds moet voor deze consulenten een specifiek statuut worden uitgewerkt dat rekening moet houden met de scheiding van Kerk en Staat. Anderzijds is er ook een budgettair aspect en, zoals iedereen weet, zijn de budgettaire marges momenteel uiterst beperkt tot onbestaande.

Ondanks het ontbreken van het statuut blijven de bedienaars van de erediensten uiteraard over sociale rechten beschikken: zij worden door Justitie betaald, bouwen pensioenrechten op, zijn beschermd tegen arbeidsongevallen enzovoort. Er bestond een discussie over de anciŽnniteit van de consulenten die deeltijds werkten, maar daarvoor is inmiddels een oplossing gevonden.

Het blijft de bedoeling om het statuut van de bedienaars van de erediensten definitief te regelen, maar ik herhaal dat het een moeilijk dossier is met heel specifieke vragen en problemen.

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Het stemt me tevreden van de minister te vernemen dat de rechten van deze personen verzekerd zijn. Desalniettemin volstaat dat niet en is een volwaardig statuut noodzakelijk.