5-227COM

5-227COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 29 MAI 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Fauzaya Talhaoui à la ministre de la Justice sur «le retrait de la nationalité belge» (no 5-3483)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik stel deze vraag om uitleg naar aanleiding van een verhaal dat in de pers is verschenen. Ik ga hier niet in op de feiten. Ze zijn de aanleiding om te vragen onder welke voorwaarden de Belgische nationaliteit kan worden afgenomen. Nationaliteit is een burgerlijk recht en het komt de gewone hoven en rechtbanken toe zich over geschillen dienaangaande uit te spreken.

Ik las in de pers het verhaal van een vrouw met een dubbele nationaliteit; de Belgische en de Colombiaanse nationaliteit. Ik legde onmiddellijk de link met het debat rond het afnemen van de Belgische nationaliteit van Abu Imran, de kopman van Sharia4Belgium. Toen werd het gerechtelijke apparaat gemobiliseerd om na te gaan of de heer Abu Imran de Belgische nationaliteit kon worden afgenomen. In de eerste casus volstond blijkbaar een brief van een ambtenaar van de diplomatieke diensten om de betrokken vrouw de Belgische nationaliteit af te nemen.

Wat kunnen de redenen zijn om iemand de Belgische nationaliteit af te nemen? Wie is bevoegd om dergelijke beslissingen te nemen?

De bevoegdheidsverdeling tussen de ministers is me ook niet helemaal duidelijk. Ik dacht dat de minister van Justitie bevoegd is voor het verlenen van de Belgische nationaliteit, en niet de minister van Buitenlandse Zaken. Nochtans heeft blijkbaar een ambtenaar van de diplomatieke diensten de Belgische nationaliteit van een Belgische burger afgenomen.

Is de minister het met mij eens dat er een wanverhouding bestaat tussen wie de bevoegdheid heeft om belangrijke beslissingen te nemen over de toekenning van de nationaliteit en wie bevoegd is die nationaliteit weer af te nemen? Ook vind ik dat de Belgische autoriteiten in het dossier van de Belgisch-Colombiaanse vrouw zeer laat hebben gereageerd.

In 2005 is de wet aangenomen op basis waarvan de dubbele nationaliteit is toegelaten. Belgen die naar het buitenland verhuizen en de nationaliteit van hun nieuwe vaderland aannemen, kunnen hun Belgische nationaliteit behouden.

Kan de minister van Justitie toelichting geven over de rol van het parket in dit dossier en diens verhouding met de rechterlijke macht? Het ging in dit dossier om een vrouw die heel haar leven in België heeft gewoond en gewerkt.

Ten slotte had ik graag enig cijfermateriaal gekregen. Hoeveel Belgen verliezen jaarlijks hun nationaliteit? Wat zijn daar verhoudingsgewijs de belangrijkste redenen voor? Wie nam daartoe de beslissing? Zijn hierover ook cijfers beschikbaar, bijvoorbeeld sinds 2000 en sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de dubbele nationaliteit? Kan in de cijfers een onderscheid worden gemaakt voor Belgen met meervoudige nationaliteit? Kan een onderscheid worden gemaakt tussen mensen die bij geboorte de Belgische nationaliteit hadden en zij die om een of andere reden later de nationaliteit hebben verworven door optie of naturalisatie?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Mevrouw Talhaoui verwijst naar een concreet dossier dat ook mij zeer goed bekend is. Uiteraard dienen parlementaire vragen niet om individuele gevallen in detail te bespreken. Wel is het zo dat ik eerstdaags een advies zal ontvangen dat ik dan ook aan de betrokkene en haar raadsman zal bezorgen.

Buitenlandse Zaken is bij dit dossier betrokken omdat het om een persoon gaat die op een consulaat heeft gewerkt en op een gegeven ogenblik daar een beslissing is genomen met betrekking tot haar nationaliteit.

Ik kan momenteel geen cijfers geven over het aantal personen van wie de nationaliteit werd afgenomen. In het dossier waarnaar mevrouw Talhaoui verwijst, heeft de vrouw protest aangetekend op ogenblik dat ze heeft vastgesteld dat haar nationaliteit was afgenomen. Ik weet wel dat in ons land zeer veel mensen een dubbele nationaliteit hebben.

Het is echter moeilijk een allesomvattend antwoord te geven op de vraag onder welke voorwaarden de nationaliteit kan worden afgenomen. Die voorwaarden zijn immers vaak afhankelijk van de andere nationaliteit van de betrokkene. Sommige landen stellen dat een persoon zijn nationaliteit verliest zodra hij een andere nationaliteit aanneemt. Andere landen hebben volstrekt geen probleem met de dubbele nationaliteit. Er zijn zelfs landen waarvan men de nationaliteit nooit kan verliezen. Ik ken het betrokken dossier zeer goed en we proberen de knoop te ontwarren zodat we een eenduidig juridisch advies kunnen geven.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik heb het betrokken dossier inderdaad als voorbeeld genomen om na te gaan welke instantie in ons land bevoegd is om de nationaliteit af te nemen. De vraag rijst immers of de Belgische nationaliteit zomaar kan worden afgenomen, ook van mensen met de dubbele nationaliteit. Ik heb verwezen naar de zaak van Abu Imran, waarin de rechterlijke macht tot op heden nog geen beslissing heeft genomen.

We leven in een globaliserende wereld waarin mensen over de grenzen heen gaan werken, nieuwe partners ontmoeten en bijgevolg in verschillende rechtssystemen terechtkomen. We moeten ons dan ook soepeler opstellen met betrekking tot de dubbele nationaliteit. De nieuwe nationaliteitswet had net tot doel mensen die als Belg zijn geboren, lange tijd in ons land hebben verbleven en later naar een ander land trekken om daar te huwen met iemand met de nationaliteit van dat land, hun Belgische nationaliteit kunnen behouden en geen problemen ondervinden.

Ik begrijp echt niet dat een ambtenaar van het consulaat of van de diplomatieke diensten erin is geslaagd de nationaliteit af te nemen van een persoon die zo lang Belg is geweest. Dat is een juridisch probleem en ik hoop dat dit in de toekomst zal worden opgelost.