5-225COM

5-225COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 28 MEI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over ęde prioritaire voertuigenĽ (nr. 5-3511)

De voorzitter. - De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming, antwoordt.

De heer Johan Verstreken (CD&V). - De wet bepaalt welke openbare instanties prioritaire voertuigen mogen gebruiken. Naast de prioritaire voertuigen van de politie, de brandweer en de dienst 100 zijn er bijvoorbeeld nog de prioritaire voertuigen van de inspectiediensten van de gewesten en de maatschappijen voor openbaar vervoer belast met wegcontroles en de voertuigen voor hulpverlening bij een ernstig incident veroorzaakt door gas of elektriciteit.

Prioritaire voertuigen worden in het verkeersreglement omschreven als voertuigen die uitgerust zijn met een of meerdere blauwe zwaailichten en een bijzonder geluidsapparaat.

Ik had graag vernomen hoeveel diensten op federaal niveau gemachtigd zijn om zich met een prioritair voertuig te verplaatsen. Welke zijn die diensten?

Welk onderzoek gaat vooraf aan de toekenning van de machtiging om zich als dienst met een prioritair voertuig te mogen verplaatsen en wie doet het onderzoek? Welke dienst levert de machtiging af? Is dat federaal of gewestelijk geregeld?

Bestaat er een soort databank die incidenten met prioritaire voertuigen verzamelt? Hoeveel bestuurders werden aansprakelijk gesteld en veroordeeld na een rijongeval?

Wat is de jaarlijkse kostprijs van ongevallen met prioritaire voertuigen?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - In toepassing van de artikelen 28, ß2, 1ļ, c), 4, en 43, ß2, 30, van het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, mogen volgende voertuigcategorieŽn ambtshalve, dus zonder verdere specifieke toelating, de prioritaire signalisatietekens dragen: de voertuigen van de politiediensten, de niet gebanaliseerde voertuigen van de dienst wegcontrole van het Bestuur van vervoer te land, de niet gebanaliseerde voertuigen van de Administratie der douane en accijnzen opgegeven door de minister van FinanciŽn, de niet gebanaliseerde voertuigen van de militaire politie en van de diensten voor het ophalen en vernietigen van explosieven opgegeven door de minister van Landsverdediging, de voertuigen van de FOD Justitie bestemd voor het vervoer van gedetineerden en voor het openbaar ministerie, het dienstvoertuig van de provinciegouverneurs, de herkenbare voertuigen van de inspectiediensten van de gewesten en van de maatschappijen voor openbaar vervoer belast met wegcontrole, ambulances, voertuigen voor dringende medische interventie van de dienst 100, brandweervoertuigen, de voertuigen van de civiele bescherming, de voertuigen van de veiligheidsdienst van de spoorwegen, voertuigen voor hulpverlening van Infrabel, de voertuigen voor hulpverlening bij een ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen.

Een individuele ministeriŽle toelating kan ook worden bekomen voor voertuigen waarbij de aspecten veiligheid en/of bescherming belangrijk zijn. Ik denk hierbij aan de voertuigen van de eerste minister en de federale ministers die aan het hoofd staan van een veiligheidsdepartement, zoals Binnenlandse Zaken, Justitie en Landsverdediging, aan de voertuigen van de gewestelijke minister-presidenten, van hoge functionarissen van de Europese Commissie, van de Raad van Europa en de NAVO, de voertuigen van de crisiscentra en de Staatsveiligheid. Bij die anonieme voertuigen wordt het blauwe knipperlicht pas op het voertuig geplaatst bij dringende noodzaak.

De individuele toelatingen betreffen ook de voertuigen met een taak van opsporing en/of interventie, zoals de anonieme voertuigen van de Administratie der douane en accijnzen (FOD FinanciŽn) of van de Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken), de herkenbare voertuigen waarbij het blauwe knipperlicht pas op het voertuig mag worden geplaatst bij dringende noodzaak. Ik geef het bijvoorbeeld van twee legervoertuigen die worden gebruikt voor rampencoŲrdinatie of drie speciaal uitgeruste legervoertuigen gebruikt in het kader van terrorismebestrijding. De individuele toelatingen gelden ook voor specifiek uitgeruste of uiterlijk herkenbare voertuigen waarbij het blauwe knipperlicht permanent op het voertuig aanwezig mag zijn, zoals interventievoertuigen actief op de luchthaven die occasioneel ook op het openbaar wegennet komen in de onmiddellijke omgeving, zijnde 500 meter van de luchthaven, legervoertuigen voor hulp bij militaire en andere vliegtuigongevallen, voertuigen voor gespecialiseerde hulpverlening bij ernstig incident op het exploitatienet van een van de openbare vervoersmaatschappijen. In totaal werden een twintigtal dergelijke toelatingen verleend. Voorts vermeld ik de voertuigen waarbij het aspect tijd cruciaal kan zijn voor het redden van een mensenleven, zoals voor het vervoer van transplantatieorganen van privťfirma's of ziekenhuizen, op voorwaarde dat ze als zodanig erkend zijn door de FOD Volksgezondheid. Hierbij gaat het om een vijftiental voertuigen voor het hele land.

Aan de vergunning prioritair voertuig gaat een opportuniteitsonderzoek vooraf door medewerkers van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De machtiging wordt verleend door de staatssecretaris bevoegd voor Mobiliteit en is uitsluitend een federale bevoegdheid.

De politie registreert de ongevallen met lichamelijk letsel met prioritaire voertuigen, evenwel alleen van ziekenwagens en brandweerauto's. Volgens Centrex Wegverkeer zijn de beschikbare cijfers de volgende: 54 in 2008, 67 in 2009, 60 in 2010; 51 in 2011 en 48 in 2012. Er zijn geen gegevens beschikbaar over politievoertuigen.

Over de aansprakelijkheid voor die ongevallen kan ik geen informatie verstrekken, vermits dat onder de bevoegdheid van de gerechtelijke macht ressorteert. Cijfers kunnen wellicht verkregen worden bij de minister van Justitie.

Over de financiŽle kostprijs van ongevallen met prioritaire voertuigen bestaat bij mijn weten geen informatie.