5-105

5-105

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 MAI 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Guido De Padt à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «les caméras ANPR» (no 5-1021)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Mijn vraag gaat over camera's die nummerplaten herkennen. Mijn politiezone beschikt over een dergelijke camera en ik weet van collega's dat die camera's in meerdere politiezones, steden en gemeenten volop worden gebruikt. Er is een wettelijke onduidelijkheid, want enerzijds geeft de Privacycommissie soms een gunstig advies en beschouwt ze de camera's als fototoestellen, maar anderzijds heeft ze onlangs aangegeven dat er een probleem is met het gebruik van die camera's.

Het zou dus goed zijn mocht er een wettelijke basis komen voor die camera's die louter en alleen gericht zijn op nummerplaatherkenning.

Kan de minister aangeven hoeveel mobiele ANPR-camera's momenteel in ons land in gebruik zijn? Hoeveel politiezones in ons land gebruiken dergelijke camera's nu reeds?

Bevestigt de minister dat de mobiele ANPR-camera's bij de huidige stand van de wetgeving een probleem vormen en dat dit in de praktijk wordt opgelost door te stellen dat het om fototoestellen gaat? Is dit volgens haar een afdoende oplossing of blijft een aanpassing van de wetgeving noodzakelijk?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Er bestaat geen gecentraliseerd overzicht van de voertuigen met ANPR-camera's die ter beschikking staan van de lokale politiekorpsen. De federale politie werkt helemaal niet met dit soort camera's en ze heeft evenmin investeringen in die zin gepland.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft recent nog bevestigd dat ANPR-camera's alleen mogen worden gebruikt als vaste camera's, dat wil zeggen vanuit een geparkeerd voertuig. Volgens de camerawet van mei 2007 mag de politie mobiele camera's alleen gebruiken bij grote bijeenkomsten en dat voor een omschreven korte termijn.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft evenwel in haar aanbeveling van februari 2012 aangehaald dat "dergelijke vormen van camerabewaking nog moeilijk kunnen worden beschouwd als vallende onder het toepassingsgebied van de camerawet", omdat het gaat om een koppeling van gescande beelden aan een databank. Bovendien worden ANPR-camera's niet aangewend ter voorkoming van misdrijven of misdaden, aangezien die al werden gepleegd.

Om deze en andere redenen bereid ik een wetsontwerp voor tot wijziging van de camerawet van 2007. Ik hoop dit ontwerp nog vóór de zomer bij de Ministerraad in te dienen, zodat het in het najaar in het parlement kan worden besproken.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Ik ben tevreden dat de minister een wettelijke oplossing uitwerkt voor een praktijk die al in tal van politiezones en steden vrij wijdverbreid is. De overheid heeft een voorbeeldfunctie en moet er dus zeker op toezien dat die camera's op een wettelijk correcte manier worden gebruikt.