5-102

5-102

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 16 MAI 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Guido De Padt à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «la catastrophe ferroviaire de Wetteren» (no 5-989)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - De treinramp in Wetteren raakt stilaan uit het nieuws, wat niet wegneemt dat de gevolgen van een en ander nauwlettend in het oog moeten worden gehouden en onderzocht.

Zo is er nog steeds niet begonnen met het onderzoek van de bloedstalen die bij 1700 inwoners uit Wetteren en omgeving na de treinramp genomen werden. Zolang de FOD Volksgezondheid geen onderzoeksmethode heeft vastgelegd, blijven de stalen onaangeroerd en gebeurt er dus niets. Dat wekt vragen en wantrouwen op bij de getroffen bevolking.

Inmiddels legde het parket van Dendermonde ook al bewarend beslag op de bloedmonsters, wat het wantrouwen overigens nog vergroot. Met welk recht confisqueert de overheid bloedstalen van burgers? De vrijheid om zelf en via de huisarts de nodige analyses op eigen bloed te laten uitvoeren, zou immers onaangetast moeten zijn.

De huisartsen in Wetteren zijn het met die gang van zaken overigens niet eens. Volgens mij oordelen ze terecht dat elke inwoner het recht heeft om te weten of hij na het ongeval geïntoxiceerd werd of niet. Als de overheid die inwoners niet snel en accuraat inlicht, negeert ze naar de mening van de huisartsen de fundamentele rechten van elke patiënt. Zij verwachten de komende dagen een kleine stortvloed aan telefoons van ongeruste burgers die zich afvragen waar de uitslagen blijven. Inmiddels heeft een van de inwoners van Wetteren in Nederland een bloedstaal laten nemen en analyseren.

Het lijkt mij vanzelfsprekend dat in de zaak heel snel duidelijkheid moet komen en dat de getroffen bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn.

Zijn er indicaties dat bewoners uit Wetteren behept zijn met vergiftigingsverschijnselen? Waarom duurt het zolang vooraleer de bloedstalen worden onderzocht?

Steunt de minister de actie van het parket van Dendermonde dat alle bloedstalen in beslag heeft genomen en zo ja, waarom?

Bestaat de kans dat na een vrij lange bewaartijd van bloed- of urinestalen, de analyses ervan negatief kunnen worden beïnvloed? Zal de minister opdracht geven om die analyses zo vlug mogelijk uit te voeren? Tegen wanneer zal dat kunnen gebeuren?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Bij het beheer van dit soort rampen zijn er twee fasen. De eerste fase is die van het acute crisisbeheer, terwijl in de tweede fase de langetermijngevolgen worden geëvalueerd op basis van een epidemiologische studie.

Tijdens de eerste fase hebben de reddingswerkers onder verantwoordelijkheid van de gouverneur van Oost-Vlaanderen de crisis beheerd. In dat kader zijn bloedstalen genomen bij personen die naar de vooruitgeschoven medische post kwamen.

Op basis van een omzendbrief van 7 mei aan de huisartsen werden aanvullende bloedafnames aangeraden bij de inwoners van de rode zone en bij de reddingswerkers, of ze nu symptomen vertoonden of niet.

In het totaal gaat het voor de twee situaties om ongeveer 400 personen.

In dit kader was er geen sprake van dat mijn diensten de stalen zouden gebruiken voor de tweede fase, namelijk de evaluatie van de gevolgen op lange termijn. Ik weet dat er meer stalen werden genomen dan degene die mijn diensten hebben aanbevolen, maar dat gebeurde zeker met goede bedoelingen. Deze stalen kunnen worden gebruikt voor een klassieke analyse, maar volgens de laatste aanbevelingen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid kunnen ze niet dienen voor de epidemiologische studie. Deze studie moet worden uitgevoerd volgens een protocol dat de afgelopen dagen door het WIV werd ontwikkeld in samenwerking met mijn kabinet en de FOD Volksgezondheid en met de goedkeuring van de gouverneur en de plaatselijke huisartsenkring. De studie zal de komende weken worden opgestart. Daarvoor moet de blootstelling worden gemeten en dat moet snel na de blootstelling gebeuren. We hebben daarvoor een bloedstaal nodig en een urinestaal om de metingen bij rokers te kunnen corrigeren. Bloedstalen zijn echter slechts bruikbaar als ze in precieze omstandigheden worden afgenomen. Voorwaarde voor een betrouwbaar resultaat is dat de bloedstalen binnen 24 uur na afname een speciale behandeling ondergaan en dat er grotere bloedstalen voor analyse ter beschikking zijn. Dat is niet gebeurd met de stalen die onmiddellijk na het ongeval werden afgenomen.

Het parket van Dendermonde heeft bewarend beslag gelegd op alle stalen. Dat verhindert geenszins eventuele bijkomende analyses door de FOD Volksgezondheid, maar het is niet mijn taak me uit te spreken over een gerechtelijke beslissing. Collega Turtelboom kan daarover misschien advies geven.

Vandaag komt er een persbericht van het WIV over de bijkomende acties op epidemiologisch vlak.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Ik probeer het goed te begrijpen. Momenteel is er van een 400-tal personen bloed afgenomen, dat in het kader van het langetermijnonderzoek niet mag worden geanalyseerd. De bloedstalen voor de epidemiologische studie moeten nog worden afgenomen en binnen 24 uur worden geanalyseerd. De door het parket in beslag genomen stalen kunnen dus niet meer dienen voor die langetermijnstudie. De vraag is dan waarom het parket de stalen in beslag heeft genomen en de mensen verder in het ongewisse worden gelaten over de eventuele giftige stoffen die in hun bloed aanwezig zijn geweest. Als ik de dokter bloed laat afnemen voor een analyse, dan wil ik graag snel de uitslag kennen.

De situatie is heel onduidelijk. De huisartsen krijgen het bericht dat het bloed niet in een laboratorium wordt onderzocht. Tegelijk moet er nog bloed worden afgenomen voor een langetermijnstudie. Aangezien niemand hier nog iets van begrijpt, is het wenselijk dat een perscommuniqué voor duidelijkheid zorgt.