5-102

5-102

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 MEI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over «de omzetting van richtlijn 2011/85/EU tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten» (nr. 5-991)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België voor bankrekeningen en contracten» (nr. 5-979)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de opheffing van het bankgeheim binnen de Europese Unie» (nr. 5-982)

Verwelkoming van leden van het parlement van Marokko

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «een mogelijk pervers effect van een verhoging van het vakantiegeld voor sommige gepensioneerden» (nr. 5-983)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de belastingontduiking in de ontginningsindustrie in Afrika en in het bijzonder in de Democratische Republiek Congo» (nr. 5-978)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «Somaliland» (nr. 5-985)
Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de rechten van de oppositie in Rwanda» (nr. 5-988)
Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de minister van Justitie over «de seponering van bijna één op twee groepsverkrachtingszaken tussen 2009 en 2011» (nr. 5-981)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie over «het opleggen van een dwangsom wegens het gebrek aan behandeling voor een geïnterneerde» (nr. 5-987)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de achterstallige kredieten van particulieren» (nr. 5-986)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Werk over «de sociale fraude in de bouwsector» (nr. 5-992)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de treinramp in Wetteren» (nr. 5-989)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de vermindering van de financiële steun aan het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden» (nr. 5-980)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de lacunes in het Belgisch asielbeleid voor holebi's» (nr. 5-984)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid over «de asbestslachtoffers in de buurt van Harmignies» (nr. 5-990)

Wetsontwerp houdende instemming met het addendum van 4 oktober 2012 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Stuk 5-2039)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel Financiële Informatieverwerking wat betreft het extremisme (van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.; Stuk 5-1873)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433novies van het Strafwetboek (van de heer Gérard Deprez c.s.; Stuk 5-1881)

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring bij mensenhandel (van de heer Bert Anciaux; Stuk 5-1215)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers (van de heer Bert Anciaux; Stuk 5-1216)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van begroting voor het jaar 2013 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM (C-BIM); Stuk 5-2014)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Voordracht van kandidaten voor het ambt van staatsraad (N) bij de Raad van State

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het addendum van 4 oktober 2012 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Stuk 5-2039)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel Financiële Informatieverwerking wat betreft het extremisme (van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.; Stuk 5-1873)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de verbeurdverklaring van de onroerende goederen (van de heer Gérard Deprez c.s.; Stuk 5-1881)
Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers (van de heer Bert Anciaux; Stuk 5-1216)
Voorstel van begroting voor het jaar 2013 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM (C-BIM); Stuk 5-2014)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocatie

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Arbeidshof

Parket

Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken

Vaste Commissie voor taaltoezicht