5-222COM

5-222COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 8 MAI 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre de la Justice sur «l'exploitation du centre de psychiatrie légale à Gand» (no 5-3290)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik besef dat dit onderwerp al enkele keren aan bod is gekomen. In een eerder antwoord verklaarde de minister dat er in het voorjaar van 2013 een exploitant wordt aangewezen voor het nieuwe forensisch psychiatrische centrum te Gent. Toen ik die vraag stelde, liepen de onderhandelingen nog tussen de FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid. Er moest eveneens een lastenboek worden opgesteld. Er bestond op dat moment nog geen duidelijkheid over de verdeling van de werkingskosten, die voor een groot deel afhangen van de nog niet vastgelegde personeelsformatie. Volgens de website van de Regie der gebouwen zal het nieuwe forensisch psychiatrische centrum te Gent in maart 2014 ter beschikking worden gesteld aan de FOD Justitie.

Ik wilde van de minister graag even een stand van zaken krijgen. Intussen heb ik al enkele zaken vernomen. De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 26 miljoen, waarvan ongeveer de helft ten laste komt van Volksgezondheid en de helft voor Justitie. Volksgezondheid zou het personeel betalen volgens de barema's van een ziekenhuis. Blijven volgende vragen over.

Is het lastenboek bestemd voor het aanwijzen van een uitbater ondertussen afgewerkt? Werd er al een openbare aanbesteding uitgeschreven? Hoeveel kandidaten zijn er? Wanneer zal de uitbater worden bekendgemaakt? De opening is gepland in 2014. Speelt men niet erg kort op de bal? Acht de minister een half jaar echt voldoende om gespecialiseerd personeel te rekruteren en het gebouw in te richten? Kan de minister waarborgen dat de voorwaarden tijdig vervuld zullen zijn?

Justitie staat in voor het veiligheidsaspect, maar dat wordt wel uitbesteed aan de uitbater. Welke afspraken werden hierover gemaakt of moeten nog worden gemaakt? Kan men deze veiligheidstaken zomaar privatiseren en uitbesteden? Rijzen er geen problemen met de grenzen waarbinnen de particuliere beveiligers mogen optreden? Bestaat er al meer duidelijkheid over de personeelsformatie voor de beveiliging van het centrum en kan de minister de afspraken hierover toelichten en verduidelijken?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De procedure tot aanwijzing van de uitbater loopt. Begin december werd advocatenkantoor Stibbe als consultant aangesteld om mee het lastenboek voor het FPC uit te werken. Het is hiermee van start gegaan op 13 december 2012. De aankondiging van de aanbestedingsopdracht is gepubliceerd op 25 maart 2013.

Op het moment wordt het bestek voor de uitbating afgerond. De externe partner aan wie de uitbating van het FPC zal worden toevertrouwd, zal instaan voor de zorg, de hotelfunctie én de veiligheid. De uitbater zal rekening moeten houden met de normen van Volksgezondheid voor de zorg en met de normen van Justitie voor de veiligheid. De selecties kunnen deze maand starten. De aanwijzing van de uitbater zelf is gepland rond november 2013.

Naast het FPC in Gent komt er ook een FPC in Antwerpen, dat plaats zal bieden aan 180 geïnterneerden. De procedure tot aanwijzing van de aannemer is gestart; tien bouwbedrijven hebben zich kandidaat gesteld. Voor verdere details daarover verwijs ik naar mijn collega die bevoegd is voor de Regie der gebouwen.

Met deze twee gebouwen zal de capaciteit in Vlaanderen niet alleen met bijna vijfhonderd plaatsen verhogen, maar krijgen we ook een enorme kwalitatieve verbetering. Dat geïnterneerden in Vlaanderen veel beter en sneller zullen worden opgevangen in een aangepaste infrastructuur, moet ervoor zorgen dat ze veel gemakkelijker naar het gewone zorgcircuit doorstormen. Vlaanderen zal uiteraard ook zijn eigen werk moeten doen om dat te verwezenlijken.