5-219COM

5-219COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 30 AVRIL 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable sur «l'arrêt du projet STIMER» (no 5-3177)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Midden januari berichtte de krant De Tijd dat de FOD Financiën het STIMER-project had stopgezet. STIMER, ofwel Système de Traitement Intégré Multi-Entités pour le Recouvrement, was het ICT-systeem dat fiscale schuldvorderingen bijhoudt en controle op de invorderingen en inningen mogelijk moest maken.

Het contract met de firma Unisys werd gesloten in 2007 voor een looptijd van zes jaar en zou dus dit jaar aflopen. Toch vond de FOD Financiën het nodig het contract vóór de einddatum te verbreken.

In het geïntegreerd managementplan 2010 staat dat de realisatie van de eerste fase op het terrein tot vernieuwing zal leiden door het uitrollen van de modules S/V, RV en AV.

In de business review van het managementplan 2010 van februari 2011 staat dan te lezen dat "een aantal van de belangrijkste projecten inzake geïntegreerde informatieverwerking zoals STIMER of STIPAD geconfronteerd blijven worden met vertragingen ten opzichte van de vooropgestelde planningen". En wat verder wordt nog gezegd: "De voorziene planning werd bijgestuurd ... een aantal projecten in het plan werden on hold gezet omwille van een gebrek aan resources waardoor ook resources vrijgemaakt werden die bijkomend toegewezen zijn aan STIMER."

In het geïntegreerd managementplan 2011 wordt verwezen naar de uitrol van de modules roerende voorheffing en voorafbetalingen in 2011. "De overige modules worden verder geanalyseerd en ontwikkeld."

Wat was de directe aanleiding voor het verbreken van het contract nu in januari 2013, niet lang vóór het zou aflopen?

Wat is er gebeurd na de conclusies van de review van het managementplan 2010? Was er beterschap te merken na de toevoeging van extra mensen? Over hoeveel personen ging het?

Ging de module voorafbetalingen inderdaad in productie in het derde trimester van 2011? Zo neen, waarom niet en wanneer dan wel?

Ging de module roerende voorheffing in productie vóór het einde van het tweede trimester van 2011? Zo neen, waarom niet en wanneer dan wel?

Hoeveel evaluatie- en bijsturingsmomenten zijn er nog geweest tussen februari 2011 en januari 2013? Wat hebben die precies opgeleverd?

De heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken. - Het contract werd verbroken omdat de administratie om de volgende redenen de overeenkomst niet verder wenste uit te voeren. De toepassingen werden niet binnen de afgesproken termijn geleverd. De geleverde toepassingen bevatten talrijke programmeringsfouten. Er was de veranderlijke inzet van middelen op het project door de firma Unisys. Delen van het project werkten slecht of helemaal niet. De ontwikkeling van de toepassingen in India had negatieve gevolgen en dat leidde tot veel onbegrip doordat de ontwikkelingstaal verschillend was van de twee analysetalen. De wens om snel tastbare resultaten te boeken werd niet vervuld.

De laatste planning van de firma toonde bovendien aan dat ze niet in staat was om de resterende modules op een afdoende manier te verwezenlijken en zo het contract binnen een redelijke termijn af te werken.

In 2011 werden de interne teams die aan het programma STIMER werkten met niet minder dan zes personen versterkt. Die personen werden hoofdzakelijk ingezet voor de meest dringende taken die een impact hadden op de modules die in productie moesten gaan, zoals workshopanalyses en testing.

De module voorafbetalingen ging niet in productie in het derde trimester van 2011. Het afgeleverde product beantwoordde niet aan de verwachte kwaliteitscriteria.

De FOD Financiën zal de modernisering van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering voortzetten via co-sourcing. Mijn administratie beschikt overigens nog steeds over vroegere informatica-instrumenten voor de inning en de invordering van de directe belastingen, waaronder de voorafbetalingen, en de btw. Die systemen zijn nog altijd en volledig operationeel.

De module roerende voorheffing ging in proefproductie in augustus 2011 en in volledige productie op 1 januari 2012, met inbegrip van de toepassing voor de externe klanten "rv-on-web".

Binnen de administratie werd het project opgevolgd op basis van de bestaande structuren, namelijk de maandelijkse stuurgroep met de administratiechefs, de maandelijkse projectvergadering met de verschillende projectleiders en de wekelijkse opvolgingsvergaderingen met de programmachefs.

Tijdens die vergaderingen werd er gesproken over de voortgang van het programma, werden de aandachtspunten belicht en werden ad-hocactieplannen uitgewerkt.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Bij dat uitgebreide antwoord maak ik me vooral de bedenking waarom het niet eerder werd stopgezet. Blijkbaar was het een allesbehalve goed project.