5-101

5-101

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 2 MAI 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne les compétences et la convocation de l'assemblée générale (Doc. 5-2005) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

M. Louis Siquet (PS), corapporteur. - Il s'agit d'une évocation d'un projet de loi qui a été modifié en commission. L'amendement no 1 a été adopté à l'unanimité des neuf membres présents. L'amendement no 2 est devenu sans objet. Les amendements no 3 et no 4 ont été rejetés par sept voix contre deux.

À la suite de l'adoption de l'amendement no 1, la commission a décidé d'apporter une correction de texte à l'intitulé : les mots « les compétences et » ont été supprimés. Le nouvel intitulé est rédigé comme suit : « Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne la convocation de l'assemblée générale ».

L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté à l'unanimité des neufs membres présents. Confiance a été faite aux rapporteurs.

Je remercie les services de la rédaction du présent rapport.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Het wetsontwerp wil duidelijkheid verschaffen over de termijn binnen welke de raad van bestuur van een vzw de algemene vergadering moet samenroepen.

Bij de bespreking in de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden hebben verschillende fracties, waaronder de mijne, een amendement ingediend om artikel 2 van het ontwerp te schrappen. Dat artikel zou ertoe hebben geleid dat vele vzw's hun statuten moesten aanpassen, met alle administratieve rompslomp en kosten van dien. Vzw's die hun statuten vanwege vergetelheid, onwetendheid of andere redenen niet zouden aanpassen, riskeerden een ontbinding. Ook het Vlaams studie- en documentatiecentrum voor VZW's wees op de nefaste gevolgen, mocht het bewuste artikel worden gehandhaafd.

Aangezien het amendement is goedgekeurd, geniet het ontwerp onze volledige steun.

(M. Armand De Decker, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Onze fractie lag mee aan de basis van de evocatie van het wetsontwerp. Ook wij vonden immers dat het artikel 2 dat de Kamer had goedgekeurd, de werkzaamheden van de vzw's erg zou bemoeilijken. Daarin stonden we overigens niet alleen. CD&V had namelijk een identiek amendement ingediend, dat eerst werd behandeld en door ongeveer alle meerderheidspartijen werd medeondertekend. We vonden het wel een beetje jammer dat die medeondertekening niet aan ons is gevraagd.

Daarnaast wilden wij van de gelegenheid gebruik maken nog twee andere wijzigingen door te voeren. De eerste wijziging had tot doel een termijn in overeenstemming te brengen met de termijn in de vzw-wetgeving en ook te garanderen dat een minderheid van de raad van bestuur een algemene vergadering kan bijeenroepen. Die mogelijkheid kan nu via de rechtbank worden afgedwongen, maar het ligt voor de hand dat zeer kleine vzw's, zoals een lokale visvereniging, zelden of nooit naar dat middel zullen grijpen. Ons amendement om dat probleem te verhelpen, is jammer genoeg weggestemd.

Met een tweede amendement wilden wij eveneens een praktisch probleem regelen, namelijk het inschrijven van agendapunten door een gedeelte van de leden, desnoods staande de algemene vergadering. Maar ook dat amendement heeft het niet gehaald.

Voor de genoemde amendementen heeft onze fractie dus geen steun gevonden. Toch zullen wij het ontwerp goedkeuren. Het is immers belangrijk dat artikel 2 is geschrapt.

-La discussion générale est close.