5-101

5-101

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 MEI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Voordracht van kandidaten voor het ambt van staatsraad (N) bij de Raad van State

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de Hongaarse Grondwet» (nr. 5-966)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de inperking van de persvrijheid in Burundi» (nr. 5-968)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw over «het herbicide glyfosaat» (nr. 5-976)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het recht op emotie» (nr. 5-972)
Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de Fyra en de treinverbinding Brussel-Amsterdam» (nr. 5-970)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bevoegdheden en de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft (Stuk 5-2005) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Huub Broers aan de staatssecretaris voor Staatshervorming en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling over «het achterblijven van het cijfermateriaal teneinde de staatshervorming te kunnen afronden» (nr. 5-973)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van peperdure, uitzonderlijke maar levensnoodzakelijke medicijnen» (nr. 5-969)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de stopzetting van de terugbetaling van een levensreddend medicijn» (nr. 5-977)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het drugsbeleid» (nr. 5-971)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de legal highs» (nr. 5-975)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over «de controle over de verkoop van militaire uitrusting door het leger» (nr. 5-974)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het misbruik van beroepsprocedures» (nr. 5-967)

Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in Syrië en zijn buurlanden (van mevrouw Dalila Douifi c.s.; Stuk 5-1986)

Bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez; Stuk 5-217)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden (van de heer Jacky Morael c.s.; Stuk 5-1491)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Benoeming van de twee werkende leden, twee plaatsvervangende voorzitters en vier plaatsvervangende leden van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de minister van Justitie over «de toekomst van de Diensten voor de omkadering van de alternatieve gerechtelijke maatregelen» (nr. 5-965)

Benoeming van de twee werkende leden, twee plaatsvervangende voorzitters en vier plaatsvervangende leden van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I)

Uitslag van de geheime stemming

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (van de heer Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Sabine de Bethune; Stuk 5-1067)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2006 (Stuk 5-2015)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 (Stuk 5-2023)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, gedaan te Phnom-Penh op 11 juli 2012 (Stuk 5-2024)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005 (Stuk 5-2025)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft (Stuk 5-2005) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden (van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez; Stuk 5-217)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in Syrië en zijn buurlanden (van mevrouw Dalila Douifi c.s.; Stuk 5-1986)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken