5-1216/4

5-1216/4

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

30 APRIL 2013


Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers

(Nieuw opschrift)


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 380 van het Strafwetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 november 2011, wordt aangevuld met een  7, luidende :

  7. De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. 

Art. 3

Artikel 433ter van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende :

 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. 

Art. 4

Artikel 433quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende :

 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. 

Art. 5

Artikel 433quinquies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een  4, luidende :

  4. De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. 

Art. 6

Artikel 433sexies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende :

 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. 

Art. 7

Artikel 433septies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende :

 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. 

Art. 8

Artikel 433octies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende :

 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. 

Art. 9

Artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 13 april 1995 en vervangen bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende :

 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. 

Art. 10

Artikel 77ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende :

 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. 

Art. 11

Artikel 77quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende :

 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. 

Art. 12

Artikel 77quinquies van dezelfde wet ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende :

 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn.