5-218COM

5-218COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 17 AVRIL 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur «la protection du consommateur victime de fraudes lors de transactions bancaires par internet» (no 5-3223)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Volgens de bankenfederatie Febelfin steeg het aantal gevallen van fraude met internetbankieren in 2012 met een factor 10 ten opzichte van 2011. In 2012 waren maar liefst 1003 mensen het slachtoffer van dergelijke fraude. Het jaar voordien waren er dat maar 94.

Ook mijn mailbox wordt de laatste maanden meer en meer gebombardeerd met phishingmails en ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die hier last van heeft.

Met het oog op de bescherming van de consument, kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen.

Bestaat er een actieplan dat de consument alerter probeert te maken bij pogingen tot fraude met internetbankieren? Zo ja, welke middelen werden hiervoor ingezet in 2010, 2011 en 2012?

Acht de minister het noodzakelijk om, gezien de bovenvermelde cijfers van Febelfin, het huidige beleid aan te passen? Zo ja, welke maatregelen zal de minister concreet nemen om de consument beter te waarschuwen voor de gevaren van phishingmails en malware die tot doel hebben de consument op slinkse wijze geld afhandig te maken?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - De fraude inzake e-bankieren vormt een grote bezorgdheid van de banken. Sinds 2007 bestrijden de banken dat probleem intensief.

Een aantal maatregelen werden al genomen. Een aparte website inzake veilig internetbankieren, www.safeinternetbanking.be, werd uitgewerkt. Er werden toegankelijke sensibiliserende filmpjes over e-fraude verspreid via YouTube en het internet. Een daarvan stond wekenlang bij de meest bekeken filmpjes op YouTube. Er worden regelmatig persconferenties over de problematiek gegeven. De fraudecijfers worden periodiek bekendgemaakt. Die cijfers zijn voor België nog altijd heel positief in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland. Er is een Febelfinescalatieproces, dat erop gericht is het publiek bij een ernstige en dringende bedreiging zeer snel te waarschuwen. En dan zij er diverse communicatie-initiatieven van individuele banken;

Ook de FOD Economie heeft verschillende initiatieven genomen om de consument te sensibiliseren. Op de website www.spamsquad.be, een initiatief van onder andere de FOD Economie, kunnen consumenten nuttige informatie vinden om zich te wapenen tegen spamberichten en over de manieren waarop ze kunnen handelen bij misbruiken. Er werd ook een brochure uitgegeven.

De nieuwe aanbevelingen van de Europese Centrale Bank inzake de beveiliging van internetbetalingen van 31 januari 2013 zullen worden opgevolgd.

De initiatieven van internet service providers zorgen ervoor dat phishingboodschappen in de mate van het mogelijke door spamfilters worden geweerd.

Gebruikers besluiten soms dat internetbankieren niet veilig is, maar phishing staat in feite los van internetbankieren. Het bestaat erin dat er geprobeerd wordt het rekeningnummer van de klant via een mailbericht te achterhalen. Ook wie geen gebruik maakt van internetbankieren, kan het slachtoffer worden van phishing. Vaak beweren de fraudeurs dat er een probleem is met de kaart en vragen ze te bellen. Op dergelijke vragen mag nooit worden ingegaan.

Phishing is een pest. Vaak worden de mails vanuit het buitenland gestuurd. Dat heeft als voordeel dat de fraudeurs er niet in slagen om zeven zinnen in correct Nederlands te schrijven.

Er wordt hard gewerkt aan internetsecurity. Het zal de komende jaren nog vaak ter sprake komen.

De voorzitter. - Op de Franse tv was er vorige week een uitzending over de gevaren van smartphones en bankieren. Het probleem zal alleen maar toenemen.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Ons veiligheidssysteem is wel beter dan dat in de ons omringende landen. Ons land slaagde er ook in het probleem met het frauduleus lezen van kaarten te counteren. Tot nu toe is de veiligheid in ons land redelijk goed.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Laat me dan maar gematigd positief zijn over het feit dat het in België minder erg is dan elders. Ik heb een vraag over hetzelfde onderwerp gesteld aan minister Milquet om te weten hoeveel fraudeurs worden gepakt. Dat antwoord was evenmin bemoedigend ...