5-218COM

5-218COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 17 AVRIL 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Johan Verstreken au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur «la construction d'une île artificielle au large de la côte belge» (no 5-2986)

De heer Johan Verstreken (CD&V). - Op 17 januari kondigde de minister aan dat er een kunstmatig eiland zal worden aangelegd voor de Belgische kust. Het zou een soort energie-eiland worden, waar de energie van de omliggende windmolenparken kan worden opgeslagen. Het eiland zou een ringvormige structuur hebben. Bij een overschot aan windenergie kan er water in de `ring' worden gepompt. Als er elektriciteit nodig is, kan het water dan wegvloeien uit de ring, wat elektriciteit kan opleveren.

De minister ziet het voorgestelde eiland als een ecologisch paradijs voor onze kust. Het kunstmatige eiland zou nuttig zijn voor de groene energie en een pleisterplaats worden voor dieren. De burgemeesters van enkele kustgemeenten hebben ondertussen al het plan opgevat om van het kunstmatige eiland een nieuwe toeristische trekpleister te maken. De burgemeesters van De Haan, Bredene en Blankenberge willen alvast een bootdienst inleggen.

Heeft de minister een idee van de mogelijke kostprijs van het kunstmatige eiland? Hoe zal het project worden gefinancierd? Wordt er gedacht aan privéfinanciers? Hoe wordt de financiering tussen privéfinanciers en overheden verdeeld?

Werd er een concrete vraag gesteld vanuit de windmolenparken om een kunstmatig eiland aan te leggen? Hebben ze enige interesse getoond in het project?

Kan het kunstmatige eiland nadelige effecten hebben voor de scheepvaart en de visserij?

Vindt de minister het een goed idee om van het kunstmatige eiland een toeristische trekpleister te maken? Welke zijn de mogelijkheden?

Voor welke kustgemeenten of welke regio wordt een kunstmatig eiland gepland?

Is er overleg geweest met het Vlaamse niveau? Wat is het resultaat van de bespreking?

Wat is het tijdschema?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Het betreft een privé-initiatief waarbij de overheid niet is betrokken. Een geïnteresseerd consortium moet een concessie vragen waarop eventueel een investering volgt. Verschillende consortia hebben interesse betoond. Er is overleg gebeurd, eerst op ambtelijk en daarna op politiek niveau, in het bijzonder met Vlaams minister Crevits. Op vraag van het Vlaams gewest werd niet één, maar twee locaties als mogelijkheid in het ontwerpplan opgenomen.

Er mag een toeristisch element aanwezig zijn, maar dat mag niet grootschalig zijn. Er kunnen bijvoorbeeld geen hotels op het kunstmatige eiland worden gebouwd. Een bezoek met een boot en de bouw van een klein bezoekerscentrum zijn wel mogelijk.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om broedplaatsen op het eiland te stimuleren, wat een oplossing kan bieden voor het meeuwenprobleem in de steden. Door de afwezigheid van broedplaatsen is immers een grote meeuwenpopulatie in de steden ontstaan. Het valt echter nog af te wachten of de meeuwen hun huidige broedplaatsen in de steden zullen willen verlaten.

De drie functies - energie, ecologie, toerisme - kunnen worden ontwikkeld, maar daar houdt het bij op. Het kunstmatige eiland wordt geen grote toeristische trekpleister. Het is geen grootschalig project.

Wat het ecologische aspect betreft, is een milieueffectenrapport vereist, maar ik verwacht dat er perspectief in het project zit.

De concessiehouders van de windmolenparken zijn erg geïnteresseerd in het project. Het bevordert de flexibiliteit van hun productie: er kan 's nachts energie worden opgeslagen die 's morgens, tijdens de piekuren, wanneer de prijzen hoger zijn, ontladen wordt. Er hebben daarover contacten met Elia plaatsgevonden.

Wat het tijdschema betreft, proberen we nu het marien ruimtelijk plan op de rails te brengen. Tegen het einde van het jaar proberen we dat af te ronden, waarna de procedure kan beginnen. We streven ernaar dat concessiehouders zich al tijdens de consultatieprocedure kandidaat mogen stellen. Er kan uiteraard pas een concessie worden toegewezen als het marien ruimtelijk plan er is.

We zitten op één lijn met het Vlaamse gewest. Als het project verstandig wordt aangepakt, en niet grootschalig toeristisch wordt uitgebaat, biedt het mogelijkheden zowel op ecologisch vlak als op het vlak van energie.

Er is internationale interesse voor. Als het project succesvol wordt, kan het ook op andere plaatsen worden uitgevoerd. De opgedane kennis kan voor de baggersector essentieel zijn.

De heer Johan Verstreken (CD&V). - Dat klinkt mooi. Ik wens de minister veel succes bij dit initiatief.

Heeft de minister zicht op de oppervlakte van het kunstmatige eiland?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Ik heb de cijfers niet bij me. Ik meen me te herinneren dat de buitenafmetingen van het eiland ongeveer drie bij zes kilometer bedragen, maar daar ben ik helemaal niet zeker van; misschien ben ik helemaal fout. Het eiland zou twintig meter hoog zijn. Het zou op drie tot vier kilometer van de kust komen te liggen. Het is een eiland uit zand, dus is het visueel niet storend, en er wordt nauwelijks bebouwing gepland.