5-217COM

5-217COM

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 16 APRIL 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over źde ongelukken met kinderen in oververhitte auto's╗ (nr. 5-3193)

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Helaas worden elk jaar opnieuw in de zomermaanden baby's even slapend achtergelaten in een auto, terwijl de temperatuur in de auto in die periode van het jaar al snel tot boven 40 graden kan stijgen. Doordat hun kleine lichaampje die hitte niet kan verwerken, wordt het al snel oververhit en gedehydrateerd. Soms met de dood tot gevolg, zoals vorig jaar gebeurd is met een baby van zes maanden in Brussel.

Beschikt de minister over cijfers over zulke ongelukken in de voorbije vijf jaar, al dan niet met de dood tot gevolg?

Trekt het departement hierover conclusies in het kader van de volksgezondheid?

Is er voor deze problematiek een federale wetgeving of reglementering van toepassing? Zo ja, welke?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Het toezicht op de kinderen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders of de volwassenen die ze onder hun hoede hebben.

Voor zulke incidenten blijft preventie het meest doeltreffend.

Als minister van Volksgezondheid ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het Hittegolf- en ozonpiekenplan. Tijdens de bewustmakingscampagnes vestigen wij de aandacht van de ouders op de risico's voor kinderen die aan de warmte worden blootgesteld. Het voorbeeld van de wagen komt er expliciet in voor.

Voor het overige zal de senator mijn collega's van de gemeenschappen te rade moeten gaan, want zij zijn bevoegd voor preventie.

Er bestaan helaas geen specifieke gegevens over het aantal dergelijke ongevallen. De 112-centra houden deze situaties niet specifiek bij. Ook over de opnames in de spoeddiensten bestaan er geen specifieke gegevens. Misschien beschikt mijn collega, de minister van Binnenlandse Zaken, over meer gegevens.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Ik vond het interessant om de mening van de minister te horen. Ik zal niet nalaten om ook bij andere regeringsleden te polsen. Naast de verantwoordelijkheid van de ouders is ook preventie inderdaad aangewezen. Mijn vraag was ingegeven door de verontwaardiging over het feit dat zulke ongevallen elk jaar opnieuw gebeuren en door de machteloosheid die dat opwekt.

Ik wil aan minister Vande Lanotte, bevoegd voor Consumentenzaken, vragen of er geen technische oplossing kan worden gevonden in de vorm van een alarmsysteem, dat waarschuwt wanneer de temperatuur in een auto te hoog oploopt. Misschien kan hierover een doctoraatsonderzoek worden gedaan.