5-217COM

5-217COM

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 16 APRIL 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde mogelijkheid van patiŽnten om vrij een zorgverstrekker te kiezenĽ (nr. 5-3192)

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - De mogelijkheid van patiŽnten om vrij een zorgverstrekker te kiezen is een belangrijk principe in de volksgezondheid. Artikel 6 van de wet betreffende de rechten van de patiŽnt erkent dat principe.

Toch wordt mij dikwijls gesignaleerd dat, wanneer patiŽnten het ziekenhuis mogen verlaten maar nog thuisverpleging nodig hebben, de meeste ziekenhuizen hen nagenoeg systematisch enkel de bestaande mogelijkheden van thuisverpleging via de ziekenfondsen voorstellen.

Om in alle vrijheid en objectiviteit een keuze te kunnen maken tussen de mogelijkheden van thuisverpleging is het noodzakelijk dat de patiŽnt een goed overzicht heeft van de verschillende mogelijkheden van thuisverpleging en dus ook van het aanbod aan zelfstandige verpleegkundigen.

Is de minister op de hoogte van deze problematiek? Heeft ze hierover al overleg gepleegd, richtlijnen uitgevaardigd en afspraken gemaakt? Zo ja, welke?

Is er al een evaluatie gebeurd van de eventueel genomen maatregelen?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Ik ben niet op de hoogte van specifieke problemen in verband met de informatie die ziekenhuizen geven over de verschillende mogelijkheden van thuiszorg. Het is mogelijk dat er zuiver praktische redenen aan de basis liggen. De lijst van de zelfstandige verpleegkundigen die actief zijn in de regio waar de patiŽnt woont, die niet noodzakelijk in de nabijheid van het ziekenhuis ligt, is niet altijd beschikbaar in de ziekenhuizen.

Er zijn op dat vlak twee punten essentieel: de verplichting om de continuÔteit van de behandeling te organiseren en het respect voor de vrijheid van keuze voor een gezondheidsbeoefenaar. Uit de vraag blijkt niet dat een van die principes met voeten zijn getreden.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om het recht op vrije keuze zoals bedoeld in artikel 6 van de patiŽntenrechtenwet te duiden. De patiŽnt heeft inderdaad in principe het recht om de beroepsbeoefenaar vrij te kiezen. Dat recht op vrije keuze heeft echter niet als gevolg dat de ziekenhuizen de patiŽnt op een exhaustieve wijze moeten informeren over de diverse mogelijkheden van thuiszorg die in nazorg kunnen voorzien. Bovendien wordt van de patiŽnt een actieve rol verwacht. Indien hij het gevoel heeft dat de verstrekte informatie over de mogelijkheden van thuiszorg niet voldoende is, kan de patiŽnt of zijn familie zich daarover informeren, bijvoorbeeld bij de sociale dienst van een ziekenhuis, bij een ziekenfonds of bij de gemeente.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Thuiszorgkundigen of thuiszorgverpleegbedrijfjes, melden me dat bepaalde ziekenhuizen systematisch doorverwijzen naar bepaalde thuisverplegingsdiensten, terwijl andere diensten worden doodgezwegen. Misschien doet het probleem zich enkel voor in bepaalde regio's. De minister zegt me dat ze niet op de hoogte is van een probleem op dat vlak. Misschien werden haar nog geen klachten gesignaleerd. Voorlopig volstaat het antwoord van de minister. Ik wil in deze fase niemand met de vinger wijzen.