5-216COM

5-216COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 16 AVRIL 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «la notoriété du SMS d'alerte à Malines» (no 5-3258)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken heeft onlangs een alarmsirene op het dak van het Mechelse treinstation geplaatst omdat zich op het bouwterrein van het stationsproject `Mechelen in beweging' mogelijk een aantal niet-ontplofte springtuigen uit de Tweede Wereldoorlog bevinden. Met de sirene kunnen treinreizigers en omwonenden van de stationsomgeving verwittigd worden. Maar hiermee kunnen doven of slechthorenden uiteraard niet bereikt worden. Die laatsten kunnen wel, na registratie op www.telecontact.be, een nood-sms krijgen.

Tot nog toe hebben slechts een tiental mensen zich ingeschreven via de website van Telecontact, een organisatie die zich inzet voor een betere toegankelijkheid van telecom voor doven en slechthorenden.

Vanuit de overheid werd er weinig reclame gemaakt, vanuit de doelgroep zelf werden er enkele mails rondgestuurd. Niet echt een pluim voor de communicatie bij de overheid.

Dat gebrek aan bekendheid ondermijnt natuurlijk heel de investering.

Nochtans is zulk een dienst meer dan noodzakelijk, gezien de ernstige gevolgen die er kunnen ontstaan. Aangezien de sms-nooddienst meer en meer vorm krijgt voor heel het land, vrees ik dat hetzelfde probleem zich nog zal voordoen.

Heeft de minister een campagne gepland om de bekendheid van de sms-nooddienst groter te maken bij het publiek en bij mensen met een handicap in het bijzonder? Indien ja, met welke termijnen en budgetten, indien nee, waarom niet?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Het sirenenetwerk van Binnenlandse Zaken telt momenteel ongeveer 580 sirenes. Bij activatie ervan wordt er ook een sms gestuurd naar doven en slechthorenden, die zich daartoe kunnen inschrijven via Telecontact.be. Tot op heden hebben 380 personen zich daarop geabonneerd. De tekst van het sms-bericht is identiek aan de gesproken boodschap van de sirene.

De sirene bij het station van Mechelen werkt op dezelfde manier. Voor die sirene hebben tot nog toe tien personen om een sms gevraagd. Via de stad Mechelen is nog in een ruimere communicatie en kennisgeving voorzien.

Een correcte verwittiging van de bevolking bij noodsituaties in het algemeen is natuurlijk een belangrijk gegeven. Daarbij dient, zoals terecht opgemerkt, de nodige aandacht geschonken te worden aan specifieke doelgroepen. Vandaar de mogelijkheid voor doven en slechthorenden om zich in te schrijven om een sms te ontvangen.

Inzake het programma voor de campagnes van de directie preventie van Binnenlandse Zaken hebben we een aantal onderwerpen gekozen voor de jaren 2013 en 2014, waaronder ook een campagne voor de gemeenten. Daarbij leggen we de nadruk op de noodzaak om op lokaal vlak doven en slechthorende te sensibiliseren om zich in te schrijven voor sms-berichten.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Misschien moet de minister ook eens nadenken over een samenwerking met de twee dovenfederatie over een informatiecampagne in gebarentaal, zowel in de Vlaamse als in de Franse gebarentaal.

Geschreven informatie of de verspreiding van teksten ligt vaak moeilijk. Maar bijvoorbeeld via een spot op televisie met een tolk gebarentaal erbij of een ondertiteling, kan men veel bereiken. Ik vind trouwens dat opsporingsberichten vanuit dit opzicht ook dienen te worden ondertiteld of van gebarentaal te worden voorzien.