5-97

5-97

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 MARS 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Rik Daems au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique sur «l'introduction des nouvelles caisses enregistreuses dans le secteur de l'horeca» (no 5-933)

Mme la présidente. - M. Hendrik Bogaert, secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, répondra.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Ik ben uiteraard op de hoogte van het antwoord dat de staatssecretaris twee weken geleden namens minister Geens gaf. Sinds enkele weken probeer ik hartstochtelijk collega-Leuvenaar Geens in de Senaat te ontmoeten, maar dat lukt niet. Vanochtend vond een vergadering over mystery shopping plaats met de gouverneur van de Nationale Bank en de voorzitter van de FSMA. Ik heb erop gewezen dat er ook een mystery minister bestaat.

De nieuwe kassa's die nu al zijn geïnstalleerd blijken niet veilig te zijn. De vraag is of het zinvol is systemen te installeren die ontwijking mogelijk maken. Ik heb er van bij het begin op gewezen dat om het even welk systeem kan worden omzeild. Het is een illusie te denken dat de hele horeca zuiver op de graat zou worden door de invoering van een kassa.

De regering had beslist de geregistreerde kassa pas in de horeca in te voeren als voldoende flankerende maatregelen worden genomen. Die maatregelen zijn er vandaag niet. Er zijn wel enkele maatregelen genomen, maar ze kunnen er niet voor zorgen dat het kostenpatroon van de horeca het mogelijk maakt om met die kassa te werken.

Anders gezegd: minstens de helft van de horecazaken die de kassa moet installeren is niet in staat om volledig volgens de regels te werken. Dan is de keuze om ofwel de regels omzeilen ofwel de zaak sluiten. Ik begin een beetje boos te worden dat de regering dat niet wil inzien. De invoering van de geregistreerde kassa in de horecasector brengt tot 25 000 zaken of meer dan 100 000 voltijdse of deeltijdse banen in gevaar. Daar komt nog bij dat mensen door de crisis minder uitgeven in de horeca. Precies nu wordt het de horecazaken nog moeilijker gemaakt om het hoofd boven water te houden. Ik pleit niet voor het grijze circuit, maar ik ben wel voldoende realistisch om te weten dat veel jobs dreigen verloren te gaan. Dat betekent op zijn beurt een vermindering van de consumptie.

Ik hoop dat de regering stilaan begint in te zien dat de invoering van de geregistreerde kassa echt een probleem is. Het lost niets op om het resultaat af te wachten.

Kan de regering overwegen om, gezien het ontbreken van flankerende maatregelen, de invoering van de nieuwe kassa nogmaals uit te stellen en met enkele proefprojecten te starten? Het is toch logisch dat een systeem eerst wordt getest en eventueel bijgestuurd, vooraleer het wordt ingevoerd.

Ik hoop dat de regering die piste wil volgen. Ik hoef daarom niet vandaag een antwoord te krijgen, maar ik zal dit dossier blijven aankaarten, want ik kan niet aanvaarden dat duizenden jobs in gevaar komen wegens een of ander principieel idee om een geregistreerde kassa in te voeren, zeker nu vandaag is gebleken dat het systeem te omzeilen is.

De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. - De vorige regering heeft in 2010 inderdaad beslist om na overleg met de sector een geregistreerd kassasysteem voor de horeca in te voeren, als een flankerende antifraudemaatregel bij de verlaging van het btw-tarief van 21% naar 12% voor de restaurantdiensten.

De huidige regering heeft bij de uitvoering van die beslissing het overleg met de sector voortgezet. Daarop is de datum van de invoering tot 1 januari 2014 uitgesteld, zodat de sector over een langere overgangsperiode beschikt.

Daarnaast heeft de regering maatregelen onderzocht om de loonlasten in de sector te verlagen. Momenteel wordt een maatregel in die zin besproken, waarbij een jaarlijks contingent van vijftig dagen zou worden ingevoerd voor werknemers die als gelegenheidswerknemer in de horeca worden tewerkgesteld.

(M. Willy Demeyer, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

Door het uitstel tot 1 januari 2014 is momenteel nog geen geregistreerd kassasysteem actief. De recente berichten in de pers over een kassa die de mogelijkheid biedt om een bepaald percentage van de omzet niet in de boekhouding op te nemen, hebben dan ook betrekking op bestaande, oude systemen. Daaruit besluiten dat het vooropgestelde geregistreerde kassasysteem geen antwoord zou bieden op die fraude, is dan ook voorbarig.

Uit overleg blijkt dat er een vraag bestaat om de kassasystemen te certificeren. Via een dergelijke certificatie wordt zowel aan de horeca-uitbater als aan de kassaproducent rechtszekerheid gegeven. Daartoe worden momenteel maatregelen besproken. Die certificatie zou aanleiding kunnen geven tot een soortgelijk initiatief als in Nederland, waar de sector een Stichting Betrouwbare Afrekensystemen heeft opgericht.

Ik heb veel begrip voor de vraag van de heer Daems en ik meen dat dit dossier bij de begrotingsbesprekingen aan bod moet komen.

De heer Rik Daems (Open Vld). - De minister heeft niet onmiddellijk een antwoord gegeven op mijn vraag. Ik had dat ook niet verwacht, dus wil ik hem toch bedanken.

Ik geef de regering de duidelijke boodschap mee dat de invoering van de nieuwe kassa's niet als dusdanig aan het verlaagde btw-tarief was gekoppeld. De invoering zou gepaard gaan met flankerende maatregelen die de rendabiliteit in de sector mogelijk moesten maken. De vijftigdagenmaatregel doet dat niet. Hij grijpt niet in op het echte kostenpatroon van de horeca. Ik hoop dat de regering in haar besprekingen, daarom niet noodzakelijk binnen de begrotingscontrole, de voeten op de grond houdt. Ze kan dat, want iedereen gaat graag een pint drinken.

Er rijst een zeer ernstig probleem als de regering vasthoudt aan de vooropgestelde manier van invoering, certificatie of niet. De oude kassa's waren immers ook gecertificeerd, zij het niet door een officiële instantie.

Als hierover niet grondig wordt nagedacht, dan zullen volgend jaar elke dag horecazaken sluiten, omdat ze de investering niet willen doen. Waarom zouden ze nog drie-, vier-, vijfduizend euro op tafel leggen voor iets waardoor ze onmogelijk kunnen functioneren of waardoor ze failliet gaan?

De kostenstructuur moet draaglijk worden gemaakt en de kosten moeten dus behoorlijk lager zijn dan vandaag. Het probleem is alleen te wijten aan het feit dat de lasten voor de hele sector op dezelfde manier worden ingevoerd. Misschien moet de invoering geleidelijk gebeuren, via enkele proefprojecten. Indien nodig kan dan een en ander worden bijgestuurd. Zo niet zullen duizenden mensen hun deeltijdse bijkomende baan kwijtspelen.

We hebben het effect gezien van het rookverbod. Los van de vraag of ik voor of tegen dat verbod ben stel ik vast dat duizenden zaken vandaag de deuren hebben gesloten. Het gaat daarbij om mensen die voor hun eigen job hadden gecreëerd.

Ik blijf dit dossier volgen. Ik bracht het tien jaar geleden als minister op de politieke agenda en zal het nu niet laten vallen. Er zijn voldoende ministers met gezond verstand in de regering die weten dat mijn vraag heel terecht is. Misschien kan ze worden ingewilligd. Ik hoef de politieke veer op mijn hoed niet, het mag door om het even welke minister worden aangekondigd. Als niet op mijn suggestie wordt ingegaan, zullen in de sector ongelukken gebeuren.