5-711/6

5-711/6

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 APRIL 2013


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel


BESLISSING OM IN TE STEMMEN MET HET DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS GEAMENDEERDE ONTWERP (1)


(1) Artikel 79, eerste lid, van de Grondwet.