5-96

5-96

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 MAART 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten over «de plannen om het aantal ambtenaren te verminderen» (nr. 5-910)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De staatssecretaris kondigt voortdurend aan dat er minder ambtenaren nodig zijn. Onlangs communiceerde hij opnieuw te willen investeren in informatica en daardoor opnieuw heel wat ambtenaren overbodig te maken.

De ambtenarenvakbonden reageren ontzettend kregelig, omdat de staatssecretaris nooit zegt waar er juist te veel ambtenaren zijn en omdat hij elke dag een ander plan lanceert. Ik ben het gedeeltelijk met de vakbonden eens. De vorige beslissingen zijn nog in uitvoering. Hoe kunnen we dan nu al evalueren? Een echt omvattend plan voor een moderne, slagkrachtige en performante overheid ontbreekt.

De relatie tussen de vakbonden en de staatssecretaris evolueert van kwaad naar erger. Er groeit een sfeer van diep en fundamenteel wantrouwen, gevoed door een cascade van vage, maar bedreigende uitlatingen. Het personeel voelt weinig respect en wordt meestal herleid tot een last, een lichaam zonder veel relevantie. Het personeel voelt geen echt plan voor een slagkrachtige, moderne administratie.

De vakbonden vermoeden een masterplan met het oog op de staatshervorming, waarbij de gemeenschappen en de gewesten - terecht - heel wat bevoegdheden krijgen, maar ze zo weinig mogelijk ambtenaren willen overnemen.

Hoe evalueert de staatssecretaris het groeiende ongenoegen van de vakbonden en het personeel van de federale administraties, die hem verwijten om steeds voor de dag te komen met nieuwe plannen voor een vermindering van het aantal ambtenaren, zonder aan te geven waar er te veel ambtenaren zijn en zonder de effecten van eerdere ingrepen af te wachten. Daardoor groeit een klimaat van groot wantrouwen rond de echte bedoelingen van de staatssecretaris. Die zijn wellicht nobel, maar veel mensen beginnen eraan te twijfelen. De staatssecretaris lijkt bijna dogmatisch te geloven in de noodzaak van minder ambtenaren. Het lijkt erop dat hij alles in het werk stelt om wel de bevoegdheden over te hevelen naar de gemeenschappen en de gewesten, maar zo weinig mogelijk ambtenaren. Eigenlijk hopen de vakbonden en het personeel van de federale overheid op een staatssecretaris die hen ondersteunt, hen motiveert en gelooft in een moderne, slagkrachtige overheid.

De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. - We werken op het ogenblik aan een heel belangrijke hervorming met een betere administratie als centrale doelstelling. Beter voor de burger, omdat hij een betere dienstverlening krijgt, en beter voor de ambtenaar, omdat hij op een betere manier zijn werk kan doen. Van ambtenaren krijg ik heel vaak de reactie dat we van hen wel meer inzet en beter werk verlangen, maar dat ze daarvoor niet altijd de uitrusting hebben. In veel gevallen klopt dat inderdaad, moet ik toegeven. We moeten daar dus een tandje bijsteken.

In 2012 hebben we al een twintigtal hervormingsplannen uitgevoerd. Allemaal zijn ze omgezet in een koninklijk besluit of een wet. Daar zitten hervormingen bij die ook om sociale redenen belangrijk zijn.

Ik denk aan diversiteit. Ik heb het quotum voor vrouwen - 1 op 3 tegen het einde van 2013 - goedgekeurd. Ik wil even onbescheiden zijn en benadrukken dat ik met dat quotum al resultaten boek. Vanochtend kreeg ik van SELOR bericht dat voor de topfuncties van de overheid intussen 40% van de kandidaten vrouw is. Dat is een verdubbeling in vergelijking met nog niet zo lang geleden. Van de twaalf topfuncties die zijn ingevuld sinds ik mijn beleid in een koninklijk besluit heb gegoten, is de helft naar een vrouw gegaan. Ook voor mensen met een beperking heb ik een quotum van 3% per dienst ingevoerd. Niet onbelangrijk op DUOdag, de dag waarop deze mensen met anderen meegaan om te kijken wat een job inhoudt en hoe ze zich beter te kunnen profileren.

De eerste fase van de hervormingen, met twintig projecten, is dus achter de rug. Ik onderhandel nu met de vakbonden over de loopbaan. Dat is niet gemakkelijk, want het gaat ook over de gecertificeerde opleidingen. De regering had me gevraagd dat systeem on hold te zetten en te vervangen door een nieuw stelsel. Volgens mijn planning moesten de besprekingen het eerste trimester van 2013 afgerond zijn. Volgende week woensdag en vrijdag hebben we nog de laatste vergaderingen en dan is dat pakket inderdaad klaar. De vakbonden hebben me wel tijd gevraagd om het plan aan hun achterban voor te leggen. Dat zal wellicht één tot twee maanden duren, iets langer dan ik had gedacht, maar eigenlijk zijn de gesprekken met de vakbonden afgerond.

Ik ben er sterk van overtuigd dat we moeten durven te investeren in de administratie. Ik heb dat debat dus ook deze week geopend. We moeten onze verantwoordelijkheid als werkgever opnemen door te investeren in informatica en een betere uitrusting, zodat ambtenaren in goede omstandigheden goed kunnen presteren. Het klopt dat we de overheid ontvetten en netto daalt het aantal ambtenaren. We investeren echter ook in de spieren van de overheid. Vier nieuwe gevangenissen moeten worden bemand, het aantal nieuwe politieagenten is opgetrokken van 1000 per jaar naar 1400, zodat het korps van de lokale politie goed bezet zal zijn. We werven 385 extra douaniers aan om de havens, een hefboom voor het hele land, 24 uur op 24 te laten draaien. Het is dus niet zo eenzijdig.

Ik zal er in de toekomst rekening mee houden dat ik in mijn communicatie de nodige empathie uitstraal en dat ik niet als dogmatisch overkom. Dat was ook zeker niet de bedoeling. Ik heb de boodschap begrepen en zal ervoor zorgen dat ik de ambtenaren zelf meer mee krijg in de hervorming. Tenslotte zijn zij een van de eerste belanghebbenden. Als we erin slagen de administratie van wereldklasse uit te bouwen waar ik van droom en waar ik elke dag, samen met de ambtenaren, aan werk, dan zullen zij van de eersten zijn om daar ook beter van te worden.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De staatssecretaris ziet blijkbaar zelf in dat het hem in het verleden aan empathie ontbrak. De boodschap en de doelstellingen zijn positief, maar het is noodzakelijk dat de ambtenaren mee betrokken worden. Als hij daarin slaagt, heeft hij onze volle steun. We hadden een beetje het gevoel dat hij het conflict met de vakbonden en de ambtenaren cultiveerde. Hij heeft nu duidelijk een ander signaal gegeven. Ik kijk dan ook uit naar een goede samenwerking tussen de staatssecretaris en de vertegenwoordigers van de ambtenaren, want ook zij willen een moderne en performante administratie.