5-211COM

5-211COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 5 MARS 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Martine Taelman au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «l'offre ferroviaire du week-end» (no 5-3133)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Een van de doelstellingen van het initiële IC/IR-plan van 1984 was uniformiteit creëren in de dienstverlening om het voor reizigers eenvoudiger te maken om hun reis te plannen. Oorspronkelijk was er nauwelijks een verschil tussen de dienstregelingen van de week en weekend, met uitzondering van de piekuurtreinen. Doorheen de jaren werd dat plan verschillende keren aangepast, waardoor er intussen twee duidelijk te onderscheiden dienstregelingen zijn, een voor de week en een voor de weekends. Sommige stations en sommige lijnen worden tijdens de weekends helemaal niet bediend, voor andere lijnen wordt de verbinding omgelegd of gelden andere frequenties of een andere uurregeling.

Binnen de NMBS is men intussen volop bezig met de opmaak van een totaal nieuwe dienstregeling die eind 2014 zou ingaan. Het lijkt wenselijk om de dienstverlening voor de week en die voor het weekend samen te herbekijken en ze meer op elkaar af te stemmen.

Wordt er bij de opmaak van de volledig vernieuwde dienstregeling naar gestreefd om de week- en weekenddienstregeling meer op elkaar af te stemmen?

Wordt er bij de opmaak van de volledig vernieuwde dienstregeling overwogen om op lijnen waarop op dit moment tijdens het weekend geen verbinding is, zoals L52 Antwerpen-Boom-Puurs, L96 Mons-Quévy, L15 Lier-Mechelen, daar wel in te voorzien?

Is de minister van mening dat de huidige exploitatie tijdens het weekend optimaal verloopt? Zijn over de weekenddienstregeling veel voorkomende klachten of opmerkingen van reizigers of belangengroeperingen bekend?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - In de studie voor de opmaak van het nieuwe vervoerplan werden de weekenddienst en de weekdienst zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Tijdens het weekend zijn er heel wat verbindingen waarvan de haltes en de uurregeling niet verschillen in vergelijking met die van de weekdienst.

Het was echter onmogelijk om dat voor alle verbindingen uit het vervoerplan te doen. Er zijn immers minder verbindingen tijdens het weekend en bovendien moeten er in de spoorwegknooppunten ook goede aansluitingen mogelijk blijven.

Met het budgettair kader dat is vastgesteld voor het nieuwe vervoerplan, is het onmogelijk om het spoorwegaanbod uit te breiden tot lijnen die in het bestaande plan niet worden bediend.

Over heel 2012 heeft de NMBS 4401 reacties opgetekend over de weekenddienst. De reacties hadden voornamelijk betrekking op gewijzigde dienstregelingen naar aanleiding van infrastructuurwerken en problemen met de samenstelling van de treinen. Over de algemene organisatie van de weekenddienst zijn geen klachten ontvangen.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Het goede nieuws is dat de NMBS beide dienstregelingen op elkaar wil afstemmen. Uiteraard zijn er budgettaire beperkingen.

Ik heb geen antwoord gekregen op enkele van mijn specifieke vragen over bepaalde lijnen. Op de lijn L15 Lier-Mechelen, een druk bezette lijn in het centrum van het land, moet de reiziger tijdens het weekend via Antwerpen van Lier naar Mechelen. Dat is niet alleen verwarrend voor de reizigers, maar ook tijdrovend. Zal die weekenddienst worden herbekeken? Ik had graag een bijkomend antwoord op die vraag, eventueel schriftelijk.