5-95

5-95

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 MARS 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Guido De Padt au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «la mauvaise qualité su service de la SNCB à l'occasion de la vague de froid récente» (no 5-904)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Eergisteren werden we geconfronteerd met een winteroffensief dat ons land grotendeels heeft lamgelegd. De mobiliteit op de wegen en ook op het spoor was zeer gebrekkig.

Verkeersexperts zeggen dat het spoor een kans heeft laten liggen om zich te propageren als alternatief voor de auto. Het treinverkeer liep echter na de ochtendspits al meteen in het honderd.

Het winterplan van de NMBS en van Infrabel om het hoofd te bieden aan extreme weersomstandigheden was een maat voor niets. Vastgevroren wissels hebben daarbij een rol gespeeld. Door alle wissels evenwel op tijd te inspecteren, kan men voorkomen dat ze vastvriezen. Het inspecteren van die wissels kost veel geld. Het is ook riskant om alle wissels te controleren.

In Nederland heeft spoorbeheerder ProRail recent een onbemande helikopter ingezet om na te gaan of dat een oplossing kan zijn voor de inspectie van de wissels. In Nederland zijn er zo'n 7000, waarvan er meer dan 5000 voorzien zijn van verwarmingsinstallaties.

Misschien kunnen we daar wat van leren. We moeten ons ook afvragen waarom het in Oostenrijk en Zwitserland wel lukt om bij barre weersomstandigheden normaal treinverkeer te hebben.

De treinreiziger kon nog enig begrip opbrengen voor de extreme sneeuwval en de daardoor veroorzaakte terugval in de dienstverlening op het spoor. Er was echter heel veel onbegrip en woede over de rampzalige communicatie. Wie informatie wenste over zijn trein, moest zich soms melden bij een werknemer van de NMBS die aan een geïmproviseerde infobalie met een walkietalkie had postgevat. Er zijn gevallen bekend waarbij mensen hun trein misten omdat ze gewoonweg niet wisten dat die was aangekomen en vervolgens bijna leeg was vertrokken. De chaos was compleet en de spoordiensten hebben een zeer slechte beurt gemaakt. Zowel gisteren als vandaag liet een en ander nog sporen na.

De vraag rijst waarom de dienstverlening niet werd teruggeschroefd en men er niet voor gekozen heeft niet alle treinen te laten rijden. Ook daar zou de pendelaar begrip voor hebben; minder treinen, maar wel op het werk geraken.

Erkent de minister dat de NMBS en Infrabel deze week een slechte beurt gemaakt hebben bij de aanpak van het aangekondigde winteroffensief? Bevestigt hij dat de verwarming van de wissels een probleem is geweest en kan hij in dat verband aangeven hoeveel wissels er zich op het Belgisch spoornet bevinden en hoeveel daarvan voorzien zijn van verwarmingsinstallaties die op afstand in werking kunnen worden gezet?

Welke initiatieven zullen de spoorweginstanties nemen om ervoor te zorgen dat het spoor bij guur winterweer een echt alternatief vormt voor het wegverkeer? Ziet de minister heil in het tijdelijk verminderen van het treinaanbod om ervoor te zorgen dat de treinen in normale omstandigheden rijden, opdat minstens het woon-werkverkeer kan worden opgevangen?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - De sneeuwbuien van afgelopen dinsdag hebben het verkeer grondig in de war gestuurd, zowel in België als in onze buurlanden. Op de wegen stond 1600 km file en de luchthaven van Luik werd gesloten. Ook de spoorwegen hebben veel hinder ondervonden, omdat tegen het einde van de ochtend de toegang tot Brussel onmogelijk was geworden.

Ondanks deze moeilijke weersomstandigheden besliste de NMBS-Groep de reguliere dienstverlening te behouden opdat de reizigers zich konden verplaatsen. In tegenstelling tot de situatie in andere landen heeft de NMBS het spoorwegnet dus op geen enkel ogenblik stilgelegd. De NMBS-Groep moest echter vaststellen dat de weersomstandigheden op sommige plaatsen voor aanzienlijke problemen hebben gezorgd en aanleiding hebben gegeven tot vertragingen die zich, door een domino-effect, hebben uitgebreid tot het volledige spoorwegnet. Daardoor was op sommige plaatsen geen treinverkeer meer mogelijk.

Had de situatie beter kunnen worden aangepakt? Ja. De werknemers van de NMBS-Groep hebben echter de hele dag enorme inspanningen geleverd om de verschillende problemen op te lossen.

Wat de informatie aan de reizigers betreft, moeten we lessen trekken uit wat is gebeurd, want we moeten toegeven dat zich zware problemen hebben voorgedaan. Op verschillende plaatsen werden reizigers helemaal aan hun lot overgelaten, verstoken van informatie over het ogenblik waarop hun trein zou aankomen, over de duur van de reis, over mogelijke aansluitingen of over afgeschafte treinen. Dat is onaanvaardbaar. Zodra de NMBS-Groep een voldoende beeld heeft van de moeilijkheden die zich voordoen, moet ze in staat zijn betrouwbare informatie te verstrekken aan alle reizigers, zodat die zich kunnen organiseren. De verbetering van de informatieverstrekking aan de reizigers is een van de belangrijkste krachtlijnen van de hervorming die ik zal doorvoeren. Daarin wordt bepaald dat de communicatie met de reiziger de bevoegdheid is van één enkele actor, de NMBS, in plaats van de huidige drie actoren.

Ik heb de maatschappijen binnen de NMBS-Groep dan ook gevraagd vanaf morgen overleg te plegen met mijn strategische cel. Op die besprekingen zullen de verschillende problemen in kaart worden gebracht, zowel inzake het beheer van het spoorverkeer als inzake de informatieverstrekking aan de reizigers. Ik zal ervoor waken dat hieruit zo snel mogelijk lessen worden getrokken en dat binnen afzienbare tijd de nodige verbeteringen worden aangebracht.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Ik dank de minister, maar betreur dat hij geen antwoord gaf op mijn technische vragen over de bedrijfszekerheid van de wissels, een euvel dat te wijten kan zijn aan een gebrek aan onderhoud. Ik zal daarop terugkomen in een schriftelijke vraag.

Het is goed dat de communicatie in het oog wordt gehouden, niet alleen de communicatie met de reizigers, maar ook met de treinbegeleiders. Treinbegeleiders zeggen dat ze de voorbije dagen niet binnen geraakten bij de reizigersdispatching, een centrum dat zijn fiat moet geven over het al dan niet uitrijden of verplaatsen van treinen. Het gevolg was dat de treinbegeleiders op hun beurt geen informatie konden geven aan de reizigers zelf. Ik hoop dat hiermee rekening gehouden zal worden bij de strategische ontwikkeling van de communicatie.