5-95

5-95

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 MAART 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over «de gevaren verbonden aan de zending van een erg beperkt contingent militairen naar Mali» (nr. 5-899)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Recent besliste de regering om een vijftigtal bijkomende Belgische militairen naar Mali te zenden. Ze moeten mee instaan voor de beveiliging van de Europese missie voor de opleiding van het regeringsleger, die in april aanvangt. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken vroegen blijkbaar een tachtigtal extra militairen. Eerder gewaagde men van 120 soldaten.

Rond de opdracht hangt heel wat onduidelijkheid. Hoeveel militairen zijn er nu echt voor de opdracht nodig? Vraagt zo'n bewakingsoperatie van 24 uur op 24 niet minstens 120 militairen, zoals sommige deskundigen beweren? Krijgen de vijftig Belgische militairen versterking uit andere landen? Vormt een internationale samenstelling geen gevaar voor een snelle, veilige en accurate besluitvorming en dito optreden? Bemoeilijkt dat geen vlot en performant commando? Of is het daarentegen belangrijk om de operatie onder één commando en met één nationaliteit uit te voeren? Wie zal het commando voeren? Welke andere noodzakelijke voorwaarden moeten worden vervuld om van de opdracht een beheersbare en vooral slagkrachtige missie te maken?

Kan de minister duidelijkheid scheppen over de vele aspecten bij die toch gevaarlijke internationale militaire missie?

De heer Pieter De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging. - De voorgeschiedenis van het dossier is gekend. De regering heeft gisteren op het kernkabinet uitvoering gegeven aan de principebeslissing om deel te nemen aan de bewakingsopdracht in het kader van de EUTM-operatie. België heeft deelgenomen aan de operatie Serval met twee C-130-transporttoestellen voor tactische en strategische vluchten en ook met twee helikopters uitgerust voor medische evacuaties. De operatie Serval zal omtrent deze tijd een EUTM-operatie worden. Het wordt een Europese operatie, die op termijn moet uitmonden in een UNO-operatie. Collega Reynders en ik zelf zullen onze mensen bij de UNO steunen om die operatie mogelijk te maken.

Heel concreet, de operatie Serval was een min of meer bilaterale operatie met Frankrijk enerzijds en een aantal andere landen, waaronder België anderzijds. Men heeft gevraagd om onze C-130 toestellen tot eind maart actief in te zetten. Eind deze maand komen de toestellen dus terug. De operatie Serval vangt aan met het aanhouden van de aanwezigheid van de twee helikopters voor medische evacuatie en het uitsturen van vijftig Belgische militairen in het kader van de force protection-opdracht. De Franse generaal Lecointre voert het commando. Frankrijk had van bij het begin de intentie er een multinationale eenheid van te maken.

Er zijn 170 mensen nodig voor een bewakingsopdracht van het militaire kamp in Koulikoro, een basis op ongeveer 100 kilometer van Bamako. In die basis zal de opleiding van het Malinese leger onder Europees mandaat gebeuren. De Fransen zullen de eerste rotatie op zich nemen. De tweede zal multinationaal zijn, waarvoor België vijftig militairen uitstuurt. De bedoeling is dat we de Fransen in die opdracht bewaken. De Belgische militairen zullen wacht lopen, drie shiften van acht uur. Dat betekent een inzet van dertig mensen. Voor de omkadering moeten twintig andere militairen mee. In totaal worden dus vijftig militairen uitgezonden. De Fransen hebben voor een tweede rotatie ook een aanbod gekregen van Tsjechië en van Spanje, maar een en ander moet nog worden geregeld. De veiligheidsvoorwaarden in Koulikoro waren in het begin nog niet van dien aard dat we onze militairen konden uitsturen. Op het eind van de maand maart zal de Franse bevelhebber van EUTM, generaal Lecointre, ons een veiligheidsrapport moeten doorsturen. Als de voorwaarden vervuld zijn, zullen Belgische militairen eind juni, begin juli worden uitgestuurd voor een opdracht van ongeveer vier maanden. Als de opdracht moet worden verlengd, zullen we daar later over beslissen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - 170 militairen lijkt me inderdaad voldoende voor die bewakingsoperatie. Daarnaast heeft de minister blijkbaar de garantie gekregen dat de militairen opereren in het kader van een multinationale eenheid. Met dat antwoord heeft hij mijn vragen afdoende beantwoord.