5-94

5-94

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 MAART 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de vice-eerste minister en minister van Landsverdediging over «de zonevreemde militaire camping in Lombardsijde» (nr. 5-886)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de voedselveiligheid» (nr. 5-885)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de evaluatie van het centrale nummer 1733 voor alle medische wachtdiensten» (nr. 5-882)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de Diane-35-pil» (nr. 5-883)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het geneesmiddel Diane-35» (nr. 5-893)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de eerste minister over «de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de inspanningen van de gewesten in het kader van de begrotingscontrole, en de zogenaamde usurperende bevoegdheden» (nr. 5-892)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «het toenemende protectionisme ten nadele van onze werkgelegenheid» (nr. 5-891)
Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Werk over «de toezicht-, controle- en onderzoekssystemen op de werkvloer en meer bepaald de whistleblowing» (nr. 5-879)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid over «het interministerieel overleg over gehandicaptenzorg» (nr. 5-880)
Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het vinden van een bom uit de Eerste Wereldoorlog bij de kerncentrale van Tihange» (nr. 5-881)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de invloed van de wereldwijde crisis op vrouwen» (nr. 5-887)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Justitie over «de impact van de problemen bij het Antwerpse parket op de fraudedossiers in de diamantsector» (nr. 5-878)
Mondelinge vraag van de heer Armand De Decker aan de minister van Justitie over «het personeelsbestand en de middelen van de Staatsveiligheid» (nr. 5-888)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie over «het falend beleid rond de forensische geneeskunde» (nr. 5-884)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de minister van Justitie over «de forensische geneeskunde» (nr. 5-889)

Wetsontwerp betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Stuk 5-1908) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (Stuk 5-1952) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Stuk 5-1953)

Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Bart Laeremans; Stuk 5-658)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (Stuk 5-1952) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Stuk 5-1953)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (Stuk 5-1995) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II) (Stuk 5-1996)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (Stuk 5-1995) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II) (Stuk 5-1996)

Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

Overlijden van Hugo Chávez, president van Venezuela

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Stuk 5-1908) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (Stuk 5-1952) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Stuk 5-1953)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (Stuk 5-1995) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II) (Stuk 5-1996)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocatie

Boodschappen van de Kamer

Ontslag en benoeming van regeringsleden

Arbeidsauditoraat

Arbeidsrechtbank

Hoge Raad voor de Justitie