5-93

5-93

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 FÉVRIER 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de M. Guido De Padt à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «l'avis négatif de la Commission de la protection de la vie privée à propos des sanctions administratives communales» (no 5-877)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Gisteren en vandaag meldden de media dat de GAS-boetes juridisch niet helemaal waterdicht zouden zijn. De Privacy commissie waarschuwt de regering blijkbaar voor wettelijke problemen met die gemeentelijke administratieve sancties die gemeenten al jaren opleggen voor overlast. In een advies aan de regering wijst de commissie blijkbaar op manifeste gaten in de wet.

Ten eerste zouden de onderzoeksbevoegdheden van de sanctionerende ambtenaren onduidelijk zijn. Die worden geregeld via een rondzendbrief, terwijl ze in de GAS-wet zelf zouden moeten staan. De Privacycommissie stelt ook nog vragen bij de registers die gemeenten mogen bijhouden met de personen die een GAS-boete kregen en bij het vaststellen van herhaling.

Ten tweede wijst de Privacycommissie op de mogelijkheid van de sanctionerende ambtenaar om toegang te krijgen tot bepaalde overheidsdatabanken, zoals het Rijksregister en de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV). Die toegang is via koninklijke besluiten geregeld, maar die volstaan volgens de Privacycommissie blijkbaar niet om die toegang mogelijk te maken voor GAS-boetes.

Ook het plaatsverbod zou slordig geregeld zijn. De concrete invulling kan immers van gemeente tot gemeente verschillen. Ten slotte zou de regering ook niet goed hebben nagedacht over de nieuwe boetes voor minderjarigen. Er zullen twee systemen naast elkaar bestaan met verschillende waarborgen voor de beboete minderjarigen, wat ongelijkheid veroorzaakt.

De Privacycommissie lijkt echter wel tevreden te zijn dat de regering met de nieuwe wetswijziging de GAS-wet niet alleen wil uitbreiden, maar ook verbeteren. Alleen zijn de wetteksten die ze daarover kreeg volgens haar nog niet waterdicht. Ze geeft daarom een gunstig advies onder de strikte voorwaarde dat acht punten worden aangepakt.

Kan de minister bevestigen dat de Privacycommissie in haar advies op enkele manifeste gaten in de wetgeving wijst en een overzicht van die hiaten geeft? Deelt ze het standpunt van de commissie dat de wetgeving op die punten niet waterdicht is?

Hoe zal de minister de wetgeving aanpassen om te voldoen aan de voorwaarden die de Privacycommissie stelt om een positief advies te kunnen geven? Wanneer zal ze in het parlement een wetsontwerp indienen?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Het advies van de Privacycommissie met betrekking tot het wetsontwerp op de gemeentelijke administratieve sancties was geen negatief advies, maar wel een gunstig advies met acht opmerkingen. Eén daarvan ging over eventuele overwegingen inzake de relatie tussen de administratieve sancties en het NERO-project.

De Privacycommissie wil onder meer verduidelijkingen over de verantwoordelijke ambtenaar in het geval het door mij voorgestelde register van de administratieve sancties meerdere gemeenten beslaat. Daaraan zal natuurlijk gevolg worden gegeven.

Overigens wordt ook verwezen naar het probleem van de onderzoeksbevoegdheid van de sanctionerende ambtenaar. Een eerste oplossing in dat verband is de toegang tot bepaalde openbare gegevensbanken. Dat probleem is dus al opgelost.

Ik heb met belangstelling kennis genomen van alle andere opmerkingen van de Privacycommissie en ik zal daarmee terdege rekening houden. Het dossier komt morgen ook aan bod in een werkgroep binnen de regering. In maart zal ik het wetsontwerp betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bij het parlement indienen.