5-206COM

5-206COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over ęhet @migo-boras-projectĽ (nr. 5-2945)

De heer Yves Buysse (VB). - Nederland heeft destijds aangekondigd dat vijftien grensovergangen met Duitsland en BelgiŽ zouden worden gecontroleerd via geavanceerde camera's die zouden worden gekoppeld aan computers van de Marechaussee. Op die manier zouden de kenmerken en nummerplaten van wagens die de grens passeren, in allerlei databases worden opgeslagen.

Wie op de een of andere manier de belangstelling wekt van de Marechaussee, zou een paar kilometer voorbij de Nederlandse grens alsnog tot stoppen worden gedwongen. Het systeem dat luistert naar de naam @migo-boras (automatisch mobiel informatiegestuurd optreden - better operational result and advanced security), is bedoeld als instrument in de strijd tegen illegale grensoverschrijding, mensensmokkel, drugshandel en andere vormen van grensoverschrijdende criminaliteit en zou op 1 augustus van vorig jaar in werking moeten treden.

Wordt het systeem aan de Belgisch-Nederlandse grensovergangen inderdaad al toegepast? Heeft de minister zicht op de praktische resultaten van het systeem in de strijd tegen illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit? Werd ter zake al navraag gedaan bij de Nederlandse instanties?

Heeft het systeem al informatie opgeleverd die ook interessant is voor de Belgische politiediensten? Werd al overleg gepleegd met de Nederlandse autoriteiten omtrent mogelijke uitwisseling van informatie? Is er al overleg geweest met de Nederlandse autoriteiten in verband met een mogelijk gedeeld gebruik van het controlesysteem?

Overweegt de minister een gelijkaardige bewaking van bepaalde grensovergangen, bijvoorbeeld met Frankrijk, in de strijd tegen illegale immigratie en de grensoverschrijdende criminaliteit?

Op 25 augustus 2012 meldde de krant De Morgen dat ter zake een werkgroep met de gewesten werd opgericht en dat de eerste ontmoeting al achter de rug was. Hoe vaak kwam de werkgroep al samen? Wat zijn de bevindingen van dat overlegorgaan?

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De Nederlandse Marechaussee heeft het systeem in gebruik genomen op 1 augustus 2012. De Nederlandse overheid heeft ons laten weten dat ze nog geen zicht heeft op de resultaten. Tegen de zomer 2013 wordt een eerste evaluatie gepland. Die wacht ik af om zelf conclusies te trekken.

Binnen de Benelux wordt momenteel gewerkt aan een algemeen kader om informatie die aan de hand van de intelligente camera's wordt verkregen, uit te wisselen.

Er zijn geen plannen om een dergelijk elektronisch systeem in BelgiŽ op te zetten, maar ik onderzoek een systeem met de ANPR-camera's, die heel doeltreffend kunnen zijn. Momenteel wordt gewerkt aan een aanpassing van de wet op de camera's om mobiele camera's in het systeem te integreren. Daarenboven hebben we 1,2 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe camera's voor ten minste veertien grensgemeenten met Frankrijk. Daarvoor wordt samengewerkt met de gewesten en de lokale politiezones. Dat soort samenwerking kan ook worden opgezet voor de grensgemeenten met Nederland.

De heer Yves Buysse (VB). - De aanleiding van mijn vraag is natuurlijk de bestrijding van de grenscriminaliteit die een waar probleem vormt in West-Vlaanderen. Als we moeten wachten tot de zomer op de resultaten vanuit Nederland en als die dan in ons systeem nog moeten worden geÔmplementeerd, dan wordt alles wel op de lange baan geschoven.

Is het de bedoeling om kostendelend samen te werken met Frankrijk? Heeft de minister afspraken gemaakt en zijn er concrete overlegmomenten gepland?

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Maandag werd een nieuw akkoord met Frankrijk gesloten. Het zal volgende maandag worden ondertekend.

(De vergadering wordt gesloten om 15.50 uur.)