5-206COM

5-206COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over ęde steun aan de Europese strategie 2010-2015 inzake gelijkheid van vrouwen en mannenĽ (nr. 5-2695)

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - De beleidsnota van de minister meldt dat BelgiŽ de Europese initiatieven inzake gelijkheid van vrouwen en mannen en inzake de strijd tegen geweld op vrouwen in het kader van de strategie 2010-2015 zal steunen en actief steun zal verlenen aan het Cypriotische EU-voorzitterschap.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op volgende vragen.

1) Welke maatregelen werden in verband met de gelijkheid van mannen en vrouwen onder het voorzitterschap van Cyprus genomen?

2) Welke concrete maatregelen heeft BelgiŽ reeds genomen om de EU-strategie 2010-2015 voor de gelijkheid van vrouwen en mannen te ondersteunen?

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Onder het Cypriotische voorzitterschap was de strijd tegen geweld op vrouwen een prioriteit. De conclusies rond dit thema werden aangenomen op de ESCO-raad van 6 december 2012. Het Cypriotische voorzitterschap organiseerde op 8 en 9 november jongstleden een conferentie in Nicosia. Het aannemen van de conclusies rond de strijd tegen geweld op vrouwen maakt, via het invoeren van indicatoren, deel uit van het opvolgingsproces van het actieplatform. De conclusies van het voorzitterschap zijn gebaseerd op het rapport van het Europees Genderinstituut, dat hoofdzakelijk de nadruk legt op het ondersteunen van de slachtoffers. BelgiŽ steunde een krachtige tekst die zegt dat geweld tegen vrouwen een uiting is van de ongelijke verhoudingen tussen vrouwen en mannen, die de nadruk legt op het belang van beschikbare en vergelijkbare gegevens om de omvang van de problematiek te meten en die vraagt om de invoering van preventieve maatregelen, ook ten opzichte van geweldplegers.

De richtlijn die op 25 oktober 2012 werd aangenomen tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ, bevat een aantal interessante elementen om de strijd tegen geweld op vrouwen mogelijk te maken, vooral omdat de definitie van gendergerelateerd geweld erin is opgenomen.

Ten slotte gaf ik samen met mijn Franse collega actieve steun aan commissaris Viviane Reding voor haar voorstel van richtlijn om meer evenwicht na te streven tussen mannen en vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen.