5-206COM

5-206COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over ęde overdracht van de naam aan het kindĽ (nr. 5-2684)

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - Krachtens de huidige wetgeving kan een vrouw die gehuwd is of samenwoont met een man, haar familienaam niet doorgeven aan hun kind. Artikel 335, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in voorkomend geval alleen de familienaam van de vader overgaat.

De lezers van het vakblad De Juristenkrant riepen voornoemd artikel in 2010 nog uit tot het meest verwerpelijke wetsartikel. BelgiŽ werd hierover ook al meermaals op de vingers getikt door het CEDAW-comitť van de VN.

In het regeerakkoord belooft de regering na te gaan of in het burgerlijk en familiaal recht nog discriminaties ten aanzien van vrouwen, mannen of bepaalde gezinstypes voorkomen, en desgevallend samen met het Parlement te onderzoeken hoe die kunnen worden weggewerkt.

Ook in haar beleidsnota meldt de minister dat ze samen met de minister van Justitie zal nadenken over een wetswijziging. Zowel zijzelf als minister Turtelboom hebben dat publiekelijk bevestigd.

Ten slotte bevestigt ook het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in zijn advies van juni 2012 dat de huidige wetgeving een discriminatie op grond van het geslacht inhoudt.

Graag had ik van de minister vernomen welke stappen ze al heeft gedaan. Deed ze dat in samenwerking met minister Turtelboom?

Zal ze zich baseren op de reeds bestaande wetsvoorstellen, zoals bijvoorbeeld dat van senaatsvoorzitster Sabine de Bethune?

In welke timing voorziet ze voor een wetswijziging?

Hoe reageert BelgiŽ in zijn zevende voortgangsrapport van oktober 2012 op de kritiek van CEDAW?

Welke verantwoording roept BelgiŽ in, in haar zevende voortgangsrapport van oktober 2012, voor de niet-wijziging van de huidige wetgeving?

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De minister van Justitie is bevoegd voor deze materie en ze heeft hierover net een week geleden een voorontwerp van wet aan de Ministerraad voorgelegd. Er wordt een werkgroep opgericht om de verschillende ontwerpen, ook het wetsontwerp over de naamsverandering, verder voor te bereiden.

Zeer binnenkort zal minister Turtelboom eerst een globaal ontwerp aan de Ministerraad en vervolgens aan het Parlement voorleggen.

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - Ik dank de minister voor haar bevredigende antwoord.

Aangezien er al een wetsvoorstel ter zake door mevrouw de Bethune werd ingediend, hoop ik dat de regering haar ontwerp ook in de Senaat zal indienen.