5-91

5-91

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 FEBRUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voordracht van kandidaten voor het ambt van staatsraad (F) bij de Raad van State

De voorzitster. - Bij brief van 16 januari 2013 deelt de eerste voorzitter van de Raad van State mee dat de algemene vergadering van de Raad ter openbare zitting van 18 december 2012, overeenkomstig artikel 70 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, overgegaan is tot het opmaken van een lijst van kandidaten voorgedragen voor de benoeming tot een ambt van Franstalig staatsraad.

De eerste voorzitter van de Raad van State heeft de kandidaturen van de volgende personen ontvangen:

Werden door de Raad van State voorgedragen voor het vacante ambt, evenwel zonder eenparigheid van stemmen:

Aangezien de voordracht niet unaniem is, zijn artikel 70, §1, zevende lid, en artikel 80, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, van toepassing: "Indien er geen eenparigheid van stemmen is bij een eerste of bij een nieuwe voordracht naar aanleiding van een weigering, kunnen de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat beurtelings, binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van deze voordracht:

M. Philippe Moureaux (PS). - La commission de l'Intérieur propose de suivre la liste du Conseil d'État.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik dring aan op de geheime stemming over de voordracht van de kandidaat-assessoren. Mijn partij is het niet eens met de koehandel van politieke benoemingen in het algemeen en zeker niet de benoeming van assessoren bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. De Raad van State is een instelling sui generis die eigenlijk buiten de gerechtelijke orde staat. We hebben genoeg gezien hoe topjobs zoals bestuursfuncties en regeringscommissarissen in overheidsbedrijven worden verdeeld. Maar liefst 46 topjobs moeten verdeeld worden in bedrijven zoals Belgacom, de NMBS en bpost. De keuze, ook voor betrekkingen bij de Raad van State, wordt doorgaans absoluut niet gemaakt met het oog op de noden van de betrokken instellingen. Die machtsverkaveling, ook in een instelling als de Raad van State, stuit ons tegen de borst. Daarom eisen we een stemming waaraan we ostentatief niet zullen deelnemen.

De voorzitster. - Aangezien een lid de geheime stemming heeft gevraagd, gaan wij nu achtereenvolgens over tot de afzonderlijke geheime stemming over de aanwijzing van een eerste, tweede en derde kandidaat voor het vacante ambt van Franstalig staatsraad.

De curricula vitae van de kandidaten die worden aangewezen zullen aan de beslissing van de Senaat worden gehecht.

U ontvangt voor elke kandidaat (eerste, tweede en derde) afzonderlijke omslagen met de nodige stemformulieren.

Het lot wijst de heer Swennen en mevrouw Taelman aan om de functie van stemopnemers te vervullen.

De stemmingen beginnen met de naam van de heer du Bus de Warnaffe.