5-91

5-91

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 FEBRUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

De voorzitster. - Bij de Senaat is het dossier aanhangig van de heer Bart De Nijn, senator-opvolger voor het Nederlandse kiescollege.

Het Bureau is deze middag bijeengekomen om de geloofsbrieven van de heer De Nijn te onderzoeken.

Het woord is aan de heer Anciaux, rapporteur, om voorlezing te doen van het verslag van het Bureau.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het Bureau heeft vastgesteld dat de heer Piet De Bruyn, die als vijfde opvolger voor de lijst nr. 11, N-VA in de Senaat zetelde, op 6 februari jongstleden de eed heeft afgelegd als lid van het Vlaams Parlement en derhalve zijn hoedanigheid van rechtstreeks verkozen senator verliest overeenkomstig artikel 119 van de Grondwet, artikel 24bis, 2, 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen en artikel 233, 2, eerste lid, van het Kieswetboek.

Het Bureau heeft eveneens vastgesteld dat de heren Patrick De Groote, Frank Boogaerts, en mevrouw Sabine Vermeulen, eerste, derde en zesde opvolgers voor de lijst nr. 11, de eed als rechtstreeks verkozen senator hebben afgelegd.

Mevrouw Liesbeth Homans, tweede opvolgster voor lijst 11, heeft aan dat mandaat verzaakt.

De heer Luc Sevenhans, vierde opvolger, legde op 13 juli 2010 de eed af als senator en heeft op 30 september 2012 ontslag genomen uit zijn mandaat.

Derhalve is het Bureau overgegaan tot het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Bart De Nijn, die op 6 juli 2010 door de Senaat werd aangewezen als zevende opvolger voor lijst 11.

Hierbij werd vastgesteld dat hij nog steeds alle verkiesbaarheidsvereisten vervult.

Het Bureau heeft dan ook de eer u voor te stellen de heer Bart De Nijn als lid van de Senaat toe te laten

-De besluiten van het verslag zijn aangenomen.

De voorzitster. - De heer De Nijn zal zo dadelijk worden verzocht de grondwettelijke eed af te leggen.