5-201COM

5-201COM

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Handelingen

WOENSDAG 23 JANUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over ęde afgifte door BelgiŽ van biometrische paspoorten met vingerafdrukkenĽ (nr. 5-2781)

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - De Europese Commissie heeft BelgiŽ voor het Hof van Justitie van de EU gedaagd omdat ons land niet alle maatregelen heeft genomen om de EU-wetgeving na te leven. Meer dan drie jaar na de termijn die de EU ons land daarvoor had gegund, reiken wij nog altijd geen biometrische paspoorten met vingerafdrukken uit.

Net als de andere EU-lidstaten had BelgiŽ na de inwerkingtreding van de Verordening 2252/2004 tot 28 augustus 2006 de tijd om ervoor te zorgen dat alle afgegeven paspoorten een chip bevatten met een foto van de houder. Vanaf 28 juni 2009 moest die chip ook de vingerafdrukken van de houder bevatten. Van al de EU-lidstaten die deze wetgeving moeten naleven, is BelgiŽ het enige land dat momenteel zijn burgers geen biometrisch paspoort met vingerafdrukken geeft. Het feit dat de daders van de aanslag op Ahmad Shah Massoud, de Afghaanse oppositieleider zich, dankzij vervalste Belgische paspoorten voor journalisten konden uitgeven en zo tot bij hun slachtoffer geraakten, deed de reputatie van ons land geen goed. Nu blijkt dat, nog meer dan vroeger, over heel de wereld terroristen gebruikmaken van al dan niet vervalste Belgische identiteitsdocumenten. In de strijd tegen fraude met identiteitspapieren moeten we dan ook dringend gebruik kunnen maken van Belgische biometrische paspoorten met vingerafdrukken.

Waarom draalt ons land zo met de afgifte van biometrische paspoorten met vingerafdrukken van de houders?

Zal de regering, nu ons land voor het Hof van Justitie van de EU wordt gedaagd, vlug werk maken van de naleving van de Europese verordening in kwestie, of zal het werkelijk nog tot het najaar van 2013 duren vooraleer de afgifte van biometrische paspoorten met vingerafdrukken van de houders volledig gerealiseerd is?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Allereerst wijs ik erop dat de persartikels over het toenemend gebruik van vervalste Belgische identiteitsdocumenten door terroristen een amalgaam maakten van zeer oude informatie over de vervalsing van oude modellen van Belgische reisdocumenten en het huidige biometrische e-paspoort. Dat laatste wordt centraal gemaakt en gepersonaliseerd en bevat wel een chip met een foto van de houder, maar niet met vingerafdrukken. Dat paspoort staat nog altijd bekend als een van de veiligste van de wereld. Het werd trouwens bekroond met een Interpolprijs voor fraudebestendigheid.

Verder maakten de persartikels ook een amalgaam van de verschillende soorten Belgische documenten. In het geval van de mislukte aanslag door Taimour Abdulwahab van december 2010 in Stockholm, ging het om een nagemaakt Belgisch rijbewijs en niet om een paspoort. Mijn diensten en de Centrale Dienst voor Bestrijding van Valsheden van de Federale Politie hebben geen kennis van enige diefstal van blanco e-paspoorten van het huidige model, noch van geloofwaardige vervalsingen van dat paspoort.

BelgiŽ draalt dan ook niet met de afgifte van biometrische paspoorten. Sinds november 2004, dat is anderhalf jaar voor de Europese deadline van 28 augustus 2006, levert BelgiŽ al biometrische paspoorten van de eerste generatie af met de foto van de houder.

Inzake biometrische paspoorten van de tweede generatie, de paspoorten met vingerafdrukken, hebben we wel vertraging opgelopen. Dat heeft verschillende oorzaken.

Om te beginnen worden in BelgiŽ op ongeveer 700 plaatsen paspoorten uitgereikt, onder andere in de 589 gemeenten, waarvan sommige verschillende kantoren hebben voor de aflevering van paspoorten. Ook de provinciebesturen leveren paspoorten af en in het buitenland komen daar nog een 120-tal consulaire posten bij. Omdat ons land er om redenen van klantvriendelijkheid niet voor geopteerd heeft dat netwerk in te perken om aan de Europese verordening te voldoen, vergt de implementatie veel tijd.

Bovendien is BelgiŽ al op 6 juni 2011 in sommige Belgische consulaire posten in het buitenland gestart met de afgifte van biometrische paspoorten van de tweede generatie met vingerafdrukken. Sinds december 2012 worden in nagenoeg alle consulaire posten en aan het paspoortloket van Buitenlandse Zaken biometrische paspoorten met vingerafdrukken aan onze landgenoten uitgereikt. In het buitenland worden elk jaar ongeveer 50 000 paspoorten afgeleverd, waarvan tot nu toe ongeveer 20 000 met vingerafdrukken.

In eigen land heeft de invoering van deze paspoorten heel wat meer voeten in de aarde. Voor de afgifte van de paspoorten in BelgiŽ werkt de FOD Buitenlandse Zaken samen met de FOD Binnenlandse Zaken, die op zijn beurt de gemeenten moet uitrusten met apparatuur voor de afgifte van biometrische verblijfsvergunningen met vingerafdrukken. Beide administraties starten deze maand met de afgifte van biometrische paspoorten en verblijfsvergunningen met vingerafdrukken in elf pilootgemeenten, met Sint-Pieters-Woluwe als eerste.

Als de testfase positief verloopt, starten ook de andere gemeenten geleidelijk in het tweede semester met de afgifte van deze documenten.

Uiteraard willen we de installaties eerst grondig uittesten in de pilootgemeenten vooraleer de meer dan 700 paspoort- en vreemdelingenbureaus in de gemeenten ermee aan de slag gaan. Bijkomende reden hiervoor is dat de apparatuur bij twee zeer verschillende aanvraagprocedures wordt gebruikt. Het is dan ook niet mogelijk om de timing voor de roll-out nog te versnellen zonder gevaar te lopen met technische problemen te worden geconfronteerd.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Ik dank de minister omdat hij met zijn antwoord een en ander verduidelijkt en ook rechtzet. Het is belangrijk dat iedereen er van op aan kan dat BelgiŽ nauwgezet toekijkt op de veiligheid van het uitreiken van paspoorten.

Ik blijf van mening dat we misschien toch wat laat zijn begonnen met de afgifte van paspoorten van de tweede generatie.

Uiteraard juich ik toe dat er nu versneld pilootprojecten worden opgestart en dat we een inhaalmanoeuvre maken. Het verheugt me ook dat de minister dit tot een van zijn prioriteiten maakt. In deze kwestie is de garantie van veiligheid immers van het grootste belang.