5-200COM

5-200COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 23 JANVIER 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur «le Code de droit économique» (no 5-2830)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Zowel bij een antwoord op een mondelinge vraag van collega Vermeulen als bij de bespreking van mijn wetsvoorstel begin december verwees de minister naar het in de maak zijnde Wetboek economisch recht, dat zeventien boekdelen telt.

Wat is de structuur van het wetboek en waarover gaan de verschillende boekdelen?

Hoe zit het met de planning? Is die dezelfde voor alle boekdelen of zijn er stukken die sneller naar het parlement komen dan andere?

Hoe is de werkwijze voor de bestaande wetten die de minister wenst samen te voegen?

Zullen er bestaande wetten vervallen?

Intussen heb ik één en ander al wel in de krant kunnen lezen, maar ik kreeg toch nog graag het volledige overzicht.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Het wetboek bestaat inderdaad uit zeventien boekdelen plus voorafgaande bepalingen. Boek I bevat de definities, die continu worden bijgewerkt en aangevuld, naarmate er boekdelen bij komen. In Boek II volgen een omschrijving van het toepassingsgebied en de essentiële basisbeginselen. Boek III bevat algemene bepalingen voor iedere onderneming op het vlak van toegang tot de markt, meer bepaald vrijheid van vestiging. Boeken IV en V gaan over mededinging en prijzen. Boek VI bevat de bestaande wet op de marktpraktijken en de bescherming van de consument. Boek VII bevat aanvullende regels inzake bescherming in de financiële sector. Boek VIII gaat over kwaliteit van producten en diensten en Boek IX over veiligheid van producten en diensten. Boek X bevat de economische overeenkomsten, zoals franchise. Boek XI gaat over de intellectuele eigendomsrechten, Boek XII over het recht van de elektronische economie, Boek XIII over de overlegmechanismen en Boek XIV over het ingrijpen van de overheid in crisissituaties. Boek XV gaat over inbreuken en sancties en Boek XVI over de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. Boek XVII, ten slotte, bevat de specifieke regels voor de toepassing van het wetboek, de vordering tot staking en de groepsvordering.

Het is een "aanbouwwetgeving". Dat betekent dat we hoofdstuk per hoofdstuk inbrengen. Op dit ogenblik hebben we al de hoofdstukken 2, 4 en 5 ingediend. Hoofdstuk 3 is nu goedgekeurd en ook 8 en 9 liggen in het parlement. Per boek kunnen we stukken toevoegen, want we nummeren ook per boek. Elke keer dat we een boek invoegen, voegen we ook in de definities en sancties de nodige bepalingen toe. Als we tijdens deze legislatuur bijvoorbeeld met vijftien van de zeventien boeken rond geraken, dan kunnen we de overblijvende twee later toevoegen. We hoeven dus niet te wachten tot alle boeken zijn uitgeschreven, met het risico dat we niet tijdig rond geraken en na de verkiezingen alles moeten herbeginnen. We hopen dat eind 2013 alle zeventien boeken goedgekeurd geraken, maar lukt dat om één of andere reden niet, dan moet wat overblijft later maar worden toegevoegd.

Op het ogenblik hebben we in de Kamer Boeken II, V, VI, VIII en IX ingediend. De Ministerraad van vorige vrijdag heeft Boeken XV en III goedgekeurd. Volgende week moeten we Boek XII, over de elektronische economie, afwerken. Dat is zo goed als rond en gaat dan naar de Raad van State. Tegen half februari zal er nog een drietal boeken worden goedgekeurd en zullen er ongeveer tien boeken klaar zijn. Het is mijn bedoeling tegen mei alles door de Ministerraad te loodsen. Dan hebben we tijd genoeg om het project tegen het einde van het jaar volledig rond te krijgen.

Het voordeel is dat er een eenheidsvisie achter het wetboek zit. De sancties zijn verdeeld in zeven categorieën en van elk misdrijf wordt aangegeven onder welke categorie het valt. Dat geeft uniformiteit. Ook de vervolgingsprocedures zijn geüniformeerd en de definities worden met elkaar in overeenstemming gebracht. Per boek dat we indienen, schaffen we de nodige bestaande wetten af. Het zal geen revolutie teweegbrengen, maar we zullen wel beschikken over een mooie codex waardoor het federaal economisch recht, dat niet in de staatshervorming zit en dus ook federaal blijft, een duidelijk geheel wordt en we weten waar we aan toe zijn. Er zitten wel inhoudelijke wijzigingen in, zoals prijzen en mededinging, de elektronische economie met de elektronische handtekening en de elektronische aangetekende brief. Ook de groepsvordering is een wijziging. Voor de intellectuele eigendom wil ik de discussie over een regulator voeren, omdat de sector dat volgens mij nodig heeft. Ook in het consumentenkrediet zijn er wijzigingen aangebracht. Voor kwaliteit en veiligheid blijven echter gewoon de bestaande teksten behouden, die we aanpassen aan het geheel.