5-90

5-90

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 31 JANUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de minister van Landsverdediging over «het doorschuiven van politietaken naar het leger» (nr. 5-826)

De voorzitster. - De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, antwoordt.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Onlangs meldde de minister van Binnenlandse Zaken dat de politie drastisch moet besparen. Niet alleen moet de topzware structuur inkrimpen, ook moeten bepaalde taken, zoals de bescherming van ambassades en de beveiliging van de koninklijke domeinen, door andere instanties, zoals het leger, worden ingevuld.

De minister van Landsverdediging reageerde hierop eerder verbaasd. Hij verklaarde de voorbije dagen dat hij niet echt op de hoogte was van deze plannen en dat ons leger niet in staat is die taken erbij te nemen, zeker niet nu het defensiepersoneel drastisch wordt ingekrompen.

Het is op zijn minst opmerkelijk dat een dergelijk plan wordt "gedropt" zonder dat binnen de regering vooraf overleg is gepleegd.

Hoe evalueert de minister van Landsverdediging het idee om bepaalde taken van de politie naar het leger over te hevelen?

In het regeerakkoord wordt gestipuleerd dat naar oplossingen wordt gezocht om de politie te bevrijden van bepaalde operationele taken, zoals de bewaking van de ambassades, zodat ze zich meer op haar kerntaken kan concentreren. Is het volgens de minister van Landsverdediging uitgesloten dat het leger bepaalde taken overneemt?

In welke fase zitten de gesprekken tussen het kabinet van de minister van Landsverdediging en dat van de minister van Binnenlandse Zaken over de uitvoeringsmaatregelen voor de overgang van het personeel?

Ik hoop op een duidelijk antwoord, misschien met extra elementen in vergelijking met het antwoord dat de minister in de Kamer gaf.

De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. - Zoals de minister van Defensie gisteren in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging heeft verklaard, beschikt hij niet over de concrete plannen van Binnenlandse Zaken. Ik kan dus enkel herhalen wat minister De Crem gisteren in de commissie heeft gezegd.

Net zoals de senatoren heeft ook hij de optimalisatieplannen van de politie in de kranten gelezen. Wat die nieuwe maatregelen ook mogen inhouden, er bestaat nu al een samenwerking tussen de politie en het leger. Daarover werden in het verleden twee protocolakkoorden gesloten.

In dat kader ontmoet minister De Crem regelmatig zijn collega van Binnenlandse Zaken, mevrouw Milquet. Een aantal punten die in de pers werden vermeld, werden reeds door beide kabinetten besproken. Die gesprekken hadden tot doel de stand van zaken op te maken van enkele punten, zoals de beveiliging van nationale en internationale strategische plaatsen en gevoelige infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn de koninklijke domeinen en residenties, de parlementen, de ambassades en de zetel van de NAVO.

Ook is gesproken over de uitvoeringsmaatregelen voor de overgang van personeel tussen defensie en politie in het kader van de mobiliteit, zoals bepaald bij de invoering van het statuut "beperkte duur". De creatie van dat statuut is opgenomen in het regeerakkoord. De gesprekken lopen nog en hebben vooralsnog niet tot concrete maatregelen geleid.

De minister van Landsverdediging is uiteraard een voorstander van elke maatregel die de werking van de openbare diensten in de brede zin van het woord verbetert. De werking van een dienst optimaliseren ten nadele van een ander departement, kan toch niet de bedoeling zijn.

Tot slot benadrukt de minister dat hij de transformatie van Defensie al heeft gerealiseerd. In totaal werden al 8000 plaatsen geschrapt en in deze regeerperiode zullen nog eens 2000 betrekkingen verdwijnen. Er zijn omvangrijke budgettaire besparingen gerealiseerd zonder de opdrachten van de krijgsmacht in het gedrang te brengen en vooral zonder een externe dienst met de lasten van de transformatie op te zadelen.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Uit het antwoord leid ik af dat de minister van Landsverdediging helemaal geen ruimte ziet om sommige beveiligingstaken van de politie over te nemen. Ik roep de regering dan ook op tot een betere verstandhouding. Desgevallend kunnen ook de beide federale assemblees hun licht over de zaak laten schijnen.