5-89

5-89

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 JANUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de toekomst van de internationale verbinding Brussel - Antwerpen - Amsterdam» (nr. 5-806)

Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over «de Fyratrein» (nr. 5-816)

De voorzitster. - Ik stel voor deze mondelinge vragen samen te voegen. (Instemming)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Fyra is voor ons land blijkbaar een belangrijke aangelegenheid. Er worden immers drastische maatregelen genomen. Men heeft de minister uit Luik naar hier gehaald om het op te lossen. Men heeft zijn voorganger naar Charleroi gestuurd om daar de contacten met Napels onder druk te zetten. Ten slotte moest zijn voorganger ook de Socialistische Internationale aanvuren om Italië onder druk te zetten.

Alle gekheid op een stokje, het is een ernstig probleem waarmee de minister onmiddellijk bij zijn aantreden geconfronteerd wordt. Duizenden mensen ondervinden er de nadelen van. Het is absurd dat de Europese Unie pleit voor meer Europa, maar de internationale verbindingen tussen de Europese steden aantrekkelijk maakt.

We kunnen het nog lang over het debacle van de Fyra hebben, maar de reizigers willen een oplossing. Ze willen allen een verbinding tussen Brussel en Amsterdam, over Antwerpen en liefst met enkele, maar niet te veel tussenhaltes. Eigenlijk willen ze een goede Beneluxtrein, die niet te duur is, die stipt is, die niet te veel moet stoppen, die vrij snel gaat en waarvoor ze niet moeten reserveren.

Het is een drama dat dit op enkele maanden tijd ondenkbaar is geworden. Volgens de producenten van de Fyra gaat het om een probleempje dat op een paar dagen kan worden opgelost. Laten we hopen. Er zijn in Italië nog mirakels gebeurd!

We hebben nood aan een minister die de NMBS onder druk kan zetten om snel en efficiënt beslissingen te nemen ten voordele van de bevolking. De politiek heeft steeds minder te zeggen in de overheidsbedrijven. Ik ben geen voorstander van die ontwikkeling. Zoals zijn voorgangers zal ook de minister het ergerlijk vinden dat bepaalde overheidsbedrijven niet goed werken, maar dat hij niet onmiddellijk kan ingrijpen.

Ik kan mij enkel tot de minister richten en hem vragen de NMBS ertoe te verplichten te zoeken naar een oplossing, de duizenden mensen die regelmatig gebruik willen maken van het openbaar vervoer te ondersteunen en ervoor te zorgen dat er een efficiënte internationale verbinding komt met Nederland en Luxemburg.

M. Hassan Bousetta (PS). - Monsieur le ministre, je souhaite saluer votre désignation au sein du gouvernement, vous adresser toutes mes félicitations et vous souhaiter le meilleur dans l'exercice de votre mission.

Le dossier Fyra, ce nouveau train devant assurant une liaison entre Amsterdam et Bruxelles, fait l'actualité en raison des difficultés rencontrées au sujet, notamment, des obligations contractuelles à charge du constructeur italien AnsaldoBreda.

C'est ce que semble dire la SNCB.

Ce dossier est cogéré avec les acteurs néerlandais compétents.

Des articles alarmistes publiés dans la presse contiennent parfois des affirmations caricaturales sur le « football panique » pour qualifier la manière dont le dossier serait géré au niveau belge.

À la lecture des informations communiquées ci et là, il n'est pas aisé de se faire une idée précise sur les circonstances et conséquences des difficultés rencontrées dans cette affaire qui génère de fortes perturbations sur le réseau.

Les propos d'un syndicaliste néerlandais sont cinglants. Il déclare notamment que les autorités néerlandaises seraient également responsables des problèmes rencontrés avec le Fyra, et pas seulement le fabricant et l'exploitant des trains. Selon lui, « les problèmes liés au Fyra dépassent les maladies de jeunesse qui se présentent lors de la mise en circulation d'un nouveau train ». Selon la même source, ce syndicaliste aurait également affirmé que de mauvais choix auraient été posés dans ce dossier.

Monsieur le ministre, afin que toute la clarté soit faite, pourriez-vous nous donner toutes les explications objectives sur la situation exacte de ce dossier et sur son évolution dans l'intérêt des usagers et de l'équilibre du marché relatif à ce train ?

M. Jean-Pascal Labille, ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes. - Je vous remercie pour vos gentils mots d'accueil. Je sais qu'avec les compétences relatives à la SNCB qui m'ont été attribuées, on ne fait pas le voyage pour rien ! Je reviendrai certainement de nombreuses fois à devant vous.

De ingebruikname van de Fyra ging met veel problemen gepaard. Het betrof vooral technische problemen met het rollend materieel. Op 18 januari heeft de DVIS het verkeer van de Fyra in België tot nader order verboden, nadat een onderdeel van de trein op de hogesnelheidslijn werd aangetroffen. Naar aanleiding van die incidenten heeft de raad van bestuur van de NMBS van 21 januari maatregelen getroffen ten aanzien van de constructeur.

Il a été décidé de ne pas réceptionner les trois rames V250 d'AnsaldoBreda - c'est un nom prédestiné - tant que les problèmes techniques ne seront pas résolus.

Il a été décidé ensuite, de mettre la firme AnsaldoBreda en demeure de résoudre dans un délai de trois mois les problèmes techniques constatés et de lui demander de verser une avance sur les amendes dont elle est redevable afin que la SNCB puisse utiliser cette somme pour offrir des solutions à sa clientèle.

Vis-à-vis du voyageur, la SNCB a décidé la mise en service à très bref délai d'une relation directe entre Anvers et Roosendaal. J'y serai particulièrement attentif.

Ik ben van mening dat een alternatieve dienst voor de reizigers nu prioritair is. De NMBS bestudeert met haar Nederlandse partner welke de verschillende opties zijn voor een zo snel mogelijke opstart. De technische problemen, en met name die aangaande de beschikbaarheid van de rijpaden, moeten worden opgelost.

De Fyradienst is niet opgenomen in het beheerscontract met de NMBS. Dat is belangrijk. De NMBS baat deze dienst met eigen middelen uit in een geliberaliseerde markt. De bestuursorganen moeten zich dus eerst uitspreken over mogelijke alternatieven. Ik zal evenwel waakzaam toekijken op de voorgestelde oplossing.

En ce qui concerne les répercussions des mesures prises à l'encontre du constructeur AnsaldoBreda, j'ai demandé immédiatement à la SNCB de me communiquer dans les meilleurs délais une étude fouillée sur les conséquences juridiques et financières - donc en reprenant les rétroactes - des décisions qui seront prises pour assurer que les intérêts de la SNCB, mais aussi ceux de l'État, soient préservés.

Je partage entièrement votre point de vue que la situation actuelle est tout à fait inacceptable et que des solutions doivent être mises en place à brève échéance. J'y veillerai. Les voyageurs ne peuvent en aucune manière pátir de cette situation et doivent pouvoir bénéficier d'une offre de transport de qualité.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor zijn antwoord en voor zijn voortreffelijk taalgebruik.

De minister zegt dat hij erop zal toekijken dat de NMBS alles in het werk zal stellen om goede alternatieven voor de reizigers te vinden. Ik betreur dat de Fyradienst niet onder de beheersovereenkomst valt. Het is geen goede evolutie dat de internationale verbindingen niet langer mogen worden gesubsidieerd. Het is niet de verantwoordelijkheid van de minister, maar van ons allemaal dat wij Europa zulke dictaten laten opleggen.

De CEO van de NMBS zegt nu al een week dat de maatschappij zal zorgen voor een rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen en Roosendaal. Dat vind ik niet zo indrukwekkend. Dat is een traject van een twintigtal minuten; dat lost het probleem niet op. Er moet dringend een volwaardig alternatief komen.

De reizigers, die soms al geboekt en betaald hebben, weten nu niet waar ze aan toe zijn. Ik hoop ook op een ernstige oplossing. Dit is voor de minister een eerste groot en lastig dossier. Als hij dit probleem kan oplossen, wacht hem een mooie loopbaan. Als hij het niet kan oplossen, zal dit steentje in zijn schoen hem blijven hinderen. We steunen de minister, maar verwachten van hem dat hij daadkrachtig optreedt.

M. Hassan Bousetta (PS). - J'ai dit tout à l'heure que dans la presse, certains articles évoquaient l'idée d'un « football panique ». Dès lundi matin, vous êtes intervenu dans ce dossier en demandant une étude à la fois juridique et financière. Vous avez aussi montré que vous pouviez jouer très court sur la balle. Ik feliciteer hem daarmee!