5-88

5-88

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 JANUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de Belgische interventie in Mali» (nr. 5-794)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de minister van Justitie over «de mogelijke terreuraanslagen van de islamitische groep AQIM» (nr. 5-793)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «het humanitaire beleid inzake Mali» (nr. 5-790)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «het investeringsplan van de NMBS» (nr. 5-798)

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor (N) bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez; Stuk 5-711)

Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet "seksuele uitbuiting" inzake mensenhandel (van de heer Bert Anciaux; Stuk 5-1245)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) wegnemen van organen of weefsels inzake mensenhandel (van de heer Bert Anciaux; Stuk 5-1214)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij (van de heer Bert Anciaux; Stuk 5-1217)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof (van de heer Richard Miller; Stuk 5-1038)

Bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten over «het sociaal overleg binnen de ambtenarij» (nr. 5-799)

Inoverwegingneming van voorstellen

Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van België met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (van mevrouw Vanessa Matz en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-456)

Bespreking

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez; Stuk 5-711)
Wetsvoorstel met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) wegnemen van organen of weefsels inzake mensenhandel (van de heer Bert Anciaux; Stuk 5-1214)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij (van de heer Bert Anciaux; Stuk 5-1217)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van België met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (van mevrouw Vanessa Matz en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-456)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof (van de heer Richard Miller; Stuk 5-1038)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de minister van Justitie over «de recente verklaringen van de Antwerpse procureur des Konings» (nr. 5-787)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de publieke uitspraken van een procureur» (nr. 5-789)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de minister van Justitie over «de euthanasieaanvragen van geïnterneerden» (nr. 5-791)
Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de minister van Justitie over «de arbeid in de gevangenissen» (nr. 5-792)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie over «het justitiepaleis te Brussel» (nr. 5-795)
Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de minister van Justitie over «de wet betreffende de anonimiteit van de getuigen» (nr. 5-796)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Samenstelling van commissie

Vragen om uitleg

Niet-evocatie

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Internationale Arbeidsconferentie

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

Commissie voor nucleaire voorzieningen

Europees Parlement