5-87

5-87

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 JANUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van nieuwe leden

De voorzitster. - Bij de Senaat zijn de dossiers aanhangig van de gemeenschapssenatoren aangewezen door het Vlaams Parlement.

Het Bureau is zopas bijeengekomen om de geloofsbrieven te onderzoeken.

Ik stel u voor onmiddellijk het verslag van het Bureau te horen.

Het woord is aan de heer Anciaux, rapporteur, om voorlezing te doen van het verslag van het Bureau.

De heer Bert Anciaux (sp.a), rapporteur. - Het Bureau heeft kennisgenomen van de aanwijzingen die op 9 januari jongstleden met toepassing van artikel 211, 7, van het Kieswetboek in het Vlaams Parlement werden gedaan:

Het Bureau heeft vastgesteld dat de lijsten bedoeld in artikel 211, 7, van het Kieswetboek, die aan de griffier van de Senaat werden betekend, ondertekend zijn door de meerderheid van de leden van de betrokken fracties.

Wat het eigenlijke onderzoek van de geloofsbrieven betreft, acht het Bureau deze procedure overbodig omdat dit onderzoek reeds door de bevoegde assemblee is verricht.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u voor te stellen de heren Jean-Jacques De Gucht en Johan Verstreken, mevrouw Lies Jans en de heer Wilfried Van Daele als leden van de Senaat toe te laten.

-De besluiten van het verslag zijn aangenomen.

De voorzitster. - Ik verzoek de nieuwe leden de grondwettelijke eed af te leggen.

-De heer Jean-Jacques de Gucht, de heer Johan Verstreken, mevrouw Lies Jans en de heer Wilfried Van Daele leggen de grondwettelijke eed af.

De voorzitster. - Ik geef deze leden akte van hun eedaflegging en verklaar hen aangesteld in hun functie van senator. (Algemeen applaus)