5-87

5-87

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 JANUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

In memoriam de heer Ferdel Schröder, voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Overlijden van een oud-senator

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van nieuwe leden

Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Stuk 5-1774) (Evocatieprocedure)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «een wereldwijde campagne tegen individueel wapenbezit» (nr. 5-763)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de humanitaire hulp aan de Syrische ontheemden in Turkije, Libanon en Jordanië» (nr. 5-776)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «het spaargeld van de Belgen» (nr. 5-773)
Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen over «de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel» (nr. 5-784)

Inoverwegingneming van voorstellen

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo (van de heer Philippe Mahoux en de dames Marie Arena en Olga Zrihen; Stuk 5-1068)

Bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het uitblijven van de uitbetaling van de geldelijke middelen uit het verkeersboetefonds aan de politiezones» (nr. 5-777)
Mondelinge vraag van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het introduceren van een einddatum bij het mandaat van politieraadslid» (nr. 5-781)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de einddatum van een mandaat van politieraadslid» (nr. 5-785)
Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de discriminatie in het Burgerlijk Wetboek» (nr. 5-783)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de eerste minister over «de kerstboodschap van Albert II» (nr. 5-782)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de fraude bij orgaantransplantaties in Duitsland» (nr. 5-772)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bofepidemie» (nr. 5-771)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toekomst van het "Centre Tadam" in Luik» (nr. 5-774)
Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de minister van Justitie over «de zwakke punten op het vlak van de bescherming van de persoonsgegevens van consumenten die door ondernemingen worden bewaard» (nr. 5-779)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de vluchtelingencrisis in Syrië en zijn buurlanden» (nr. 5-775)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de subsidies voor sociale economie projecten» (nr. 5-778)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over de medische regularisatie» (nr. 5-780)

Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Stuk 5-1774) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Stuk 5-1775)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Stuk 5-1774) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Stuk 5-1775)

Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC) (van mevrouw Marie Arena; Stuk 5-1520)

Bespreking

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelstellingen van Education For All - eertijds het Fast Track Initiative - van het Mondiaal partnerschap voor onderwijs (van mevrouw Olga Zrihen; Stuk 5-1587)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Stuk 5-1774) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Stuk 5-1775)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo (van de heer Philippe Mahoux en de dames Marie Arena en Olga Zrihen; Stuk 5-1068)
Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC) (van mevrouw Marie Arena; Stuk 5-1520)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelstellingen van Education For All - eertijds het Fast Track Initiative - van het Mondiaal partnerschap voor onderwijs (van mevrouw Olga Zrihen; Stuk 5-1587)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Niet-evocatie

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Europees Parlement