5-86

5-86

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 21 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Benoeming van de afgevaardigden bij de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 (Stuk 5-1885) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Stuk 5-1886) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot bekrachtiging van enkele recente koninklijke besluiten inzake werknemerspensioenen (Stuk 5-1891) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische communicatienetwerken en -diensten en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Stuk 5-1892) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie (Stuk 5-1887) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Stuk 5-1888) (Evocatieprocedure)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein; Stuk 5-135)
Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (van mevrouw Caroline Désir, de heer Dirk Claes, mevrouw Vanessa Matz, de heren Guido De Padt en Gérard Deprez, mevrouw Zakia Khattabi en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-1701)
Wetsontwerp tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (Stuk 5-1883) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (Stuk 5-1884) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende het tewerkstellingsplan (Stuk 5-1890). (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Stuk 5-1895) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers (Stuk 5-1896) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004 en van artikel 4 van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen (Stuk 5-1897) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (Stuk 5-1898) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake KMO's (Stuk 5 1899) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen (Stuk 5-1900) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales (Stuk 5-1901) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (Stuk 5-1902) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Stuk 5-1903)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie (Stuk 5-1904) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij (Stuk 5 1906) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegenpiraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5 1907)
Ontwerp van programmawet (Stuk 5-1894) (Evocatieprocedure)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

Indiening van een voorstel

In overweging genomen voorstellen

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

College van procureurs-generaal - Wetsevaluatie

Federaal Agentschap Voor Nucleaire Controle

Europees Parlement