5-85

5-85

Sénat de Belgique

Annales

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Projet de loi portant modification de l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2007 et de l'article 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants (Doc. 5-1897) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

M. Louis Siquet (PS), rapporteur. - Je me réfère à mon rapport écrit.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Bij dit wetsontwerp hebben we twee bedenkingen, die later op de dag wellicht ook nog zullen terugkomen bij andere ontwerpen.

De eerste betreft het feit dat met deze regeling een verhoging van accijnzen voor onvermengde brandstoffen wordt doorgevoerd. Wanneer we de minister daarover ondervroegen, bevestigde hij dat het mogelijk is dat de consument daarvan de gevolgen zal voelen zodra de wet in werking treedt, terwijl de vrijstelling van accijnzen wordt gespreid over een periode tot 2019. Dit komt dus neer op een verhoging van lasten.

Onze tweede bedenking heeft te maken met het feit dat als deze wet wordt gewijzigd, ook de wet van 22 juli 2009 over de verplichte bijmenging voor biobrandstoffen moet worden gewijzigd. De minister bevestigde dat dit inderdaad zal gebeuren, maar dat dit de verantwoordelijkheid is van de minister van Economie. Dit is een staaltje van wetgevend kunst- en vliegwerk. Beide wetten waren beter meteen gewijzigd.

Om die twee redenen zal de N-VA zich bij de stemming onthouden.

De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. - Ik verwijs naar wat vicepremier Vanackere daarover in de commissie heeft gezegd. Aangezien het quotum niet volledig is opgebruikt, is het verstandig om de steunregeling nu met zes jaar te verlengen, om het alsnog uit te putten. De verhoging van het aandeel van de bio component in het totale brandstofvolume is tegelijkertijd een uiting van de wens om dat quotum sneller te verbruiken. Het betreft dus een acceleratie van het gebruik van de bio component, zowel in diesel als in gewone brandstof. Dat aspect heeft een kostprijs die verdeeld moet worden over het geheel, omdat het om een budgettair neutrale operatie gaat. Dat is een goed uitgangspunt van de regering. De regeling heeft geen budgettaire bedoeling op zich, maar omdat er een groter volume biobrandstof aan verlaagde accijns wordt bijgemengd, en de fiscale inkomsten dus lager zijn, moet er voor het geheel een compenserende maatregel worden genomen, zo niet wordt het een kost voor de begroting. De regering heeft terecht besloten om deze regeling neutraal te houden. Deze maatregel is een positieve bijdrage aan een groenere economie.

-La discussion générale est close.