5-1903/3

5-1903/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

21 DECEMBER 2012


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden tekst (zie stuk Kamer, nr. 53-2572/6).

Brussel, 21 december 2012.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.