5-189COM

5-189COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 11 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het uitblijven van een nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie» (nr. 5-2772)

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Ik heb een gelijkaardige vraag in de plenaire vergadering al aan de premier gesteld. Die is toen ook door minister Milquet beantwoord, waardoor men zou kunnen denken dat ik twee keer dezelfde vraag aan dezelfde minister stel. Dat is zeker niet helemaal waar.

Het antwoord van minister Milquet namens de eerste minister was voor mij bevredigend, maar intussen ben ik niet meer zo zeker of die informatie nog helemaal actueel is. Vandaar dat ik mijn vragen opnieuw stel.

Wanneer mogen we de voorstelling van het aangekondigde nationale actieplan tegen homofobie en transfobie verwachten? Om de context van de vraag te schetsen verwijs ik naar het drama van mei 2012, waarbij voor de eerste keer in ons land een dode viel bij antihomoseksueel geweld. In de nasleep daarvan hebben minister Milquet, haar collega Turtelboom en de premier een delegatie ontvangen en een nationaal actieplan in het vooruitzicht gesteld op een termijn van een half jaar. Zoals ik twee weken geleden al in de plenaire vergadering heb gezegd, wil ik er niet moeilijk over doen als de minister vandaag uitlegt dat de uitwerking enige vertraging opliep. Ik wil nu wel graag weten wanneer het actieplan er effectief komt.

Ik heb ook enkele vragen bij een antwoord van de minister op een schriftelijke vraag waarin ze een interministeriële conferentie aankondigde waarbij ook de gemeenschappen zouden worden betrokken. Voor zover ik weet is die conferentie er niet gekomen. Zit ze nog in de pijplijn of is er op een andere manier overleg gepleegd? Essentieel is immers dat de verschillende actoren bij het overleg betrokken worden.

De minister maakte ook gewag van een brochure die ze onder de ambtenaren van de federale overheid wilde verspreiden. Hoever staat het met de herwerking daarvan? Is deze brochure ondertussen verspreid?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Alles is klaar. Het heeft een tijdje geduurd omdat we in ons land nu eenmaal verschillende niveaus hebben. Gemeenschappen en gewesten hebben ook hun eigen bevoegdheden en dan is het niet zo gemakkelijk om een algemeen actieplan uit te werken waarvoor gedeeltelijk het federale niveau en gedeeltelijk de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn. We hebben dus veel verschillende werkgroepen opgericht, veel vergaderd en nu ben ik klaar met meer dan honderd voorstellen. Ze worden op het ogenblik verfijnd door de deskundigen van de verschillende niveaus en ik verwacht dat ik komende week in de verschillende werkgroepen van de federale regering de eindtekst kan voorstellen.

Voor Nieuwjaar hebben we nog twee ministerraden, één donderdag en één de vrijdag voor Kerstmis, maar daar staan zo'n tweehonderd punten op de agenda. Om zo'n belangrijke problematiek meer aandacht te kunnen geven lijkt het me dan ook beter te wachten tot de eerste weken van januari om het actieplan in de Ministerraad te bespreken en het dan ook echt te lanceren. We zijn dus wel degelijk zo goed als klaar.

Het is een sterk actieplan geworden, met veel concrete en praktische voorstellen, waarbij de verschillende instellingen en LGBT-organisaties (lesbian, gay, bisexual and transgender) sterk betrokken waren. Die instellingen en organisaties zijn ook heel tevreden met de resultaten.

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - In haar antwoord in de plenaire vergadering was de minister iets formeler en schoof ze de datum van 12 december naar voren. Ik herhaal dat het me niet om die datum te doen is, maar om de inhoud van het actieplan. Zodra dat klaar is, zullen we het kritisch op zijn merites beoordelen, zoals onze taak is.

Uit wat ik zelf ook opvang, kan ik alleen maar beamen dat het overleg met de holebiorganisaties goed loopt en dat verheugt mij. Iets minder duidelijk is hoe de contacten met de verschillende beleidsniveaus lopen. Ik hoop in ieder geval dat we over de eigen verantwoordelijkheden en uitdagingen van die beleidsniveaus iets in het actieplan zullen terugvinden. We kunnen namelijk niet voorbijgaan aan het feit dat bijvoorbeeld preventie of welzijn belangrijke elementen zijn in dit hele verhaal en dat er bijgevolg tussen de verschillende niveaus vroeg of laat zal moeten worden gecoördineerd. Ik had uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag begrepen dat ook de minister dit als doelstelling vooropstelt.

Ik schreeuw dus geen moord en brand omdat de goedkeuring van het actieplan naar januari wordt verschoven. Ik deel trouwens de mening van de minister dat ze met het plan naar buiten moet komen op een moment dat het werk echt klaar is en er aandacht voor is. De bespreking in een ministerraad waar al tweehonderd andere punten op de agenda staan, lijkt mij niet ideaal. Voorwaarde is natuurlijk dat we na de goedkeuring van de Ministerraad effectief op alle niveaus met het actieplan aan de slag kunnen gaan.

(De vergadering wordt gesloten om 15.30 uur.)