5-82

5-82

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «het noodplan voor de Belgische luchtvaartsector» (nr. 5-736)

De voorzitster. - De heer Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen, antwoordt.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Volgens recente berichten moet de federale regering een hulpplan van 30 miljoen euro goedkeuren voor de Belgische luchtvaartsector. Zo niet dreigt het faillissement voor Brussels Airlines. Maar de alarmbel luidt blijkbaar ook voor de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Volgens de schattingen worden zeven- tot tienduizend jobs bedreigd. Het plan loopt tot 2020, wanneer de Europese regels voor alle luchtvaartmaatschappijen dezelfde zullen zijn en de Ierse of Luxemburgse uitzonderingen verdwijnen.

Concreet moet het plan van de regering niet enkel Brussels Airlines helpen in de concurrentiestrijd met Ryanair. Ook Jetair en Thomas Cook hebben hulp nodig. Ryanair vliegt vanuit Charleroi, maar betaalt zijn werknemers volgens de goedkopere Ierse voorwaarden. De regering denkt blijkbaar aan opleidingen en aan een vermindering of afschaffing van de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdrage voor het werk dat in het buitenland wordt verricht. Het reddingsplan mag echter niet gezien worden als staatssteun. In dat geval zou de Europese waakhond het direct weigeren.

In het regeerakkoord lezen we echter dat de federale regering de financiėle autonomie van de deelstaten wil uitbreiden, waarbij wordt rekening gehouden met het vermijden van deloyale concurrentie en de dubbele belasting alsook met het principe van het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal in Europa. We lezen er ook in dat de regering een ambitieus concurrentiebeleid wil voeren, gericht op de sleutelsectoren van onze economie en de verbetering van de competitiviteit van onze ondernemingen, onder andere door de verschillende regelgevingen en Europese normen te actualiseren teneinde concurrentievervalsingen tegen te gaan. De interne markt en de vier grote vrijheden van verkeer dragen immers bij tot de economische consolidatie van de Europese Unie.

Bevestigt de staatssecretaris dat een reddingsplan van 30 miljoen per jaar voor de Belgische luchtvaartsector noodzakelijk is? Bevestigt hij dat bij een mislukking het faillissement van Brussels Airlines dreigt en dat de gevolgen voor Zaventem en Charleroi desastreus zullen zijn, omdat enkele duizenden jobs dreigen verloren te gaan. Kan hij de precieze oorzaken van deze precaire toestand van de Belgische luchtvaart aanduiden?

Op welke manier wil de regering de deloyale concurrentie op het vlak van de luchtvaart in ons land vermijden, ook na de financiėle autonomie van de deelstaten? Hoe wil hij in de Europese context de competitiviteit van onze ondernemingen verbeteren en Europese concurrentievervalsingen tegengaan?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Tot nu toe heeft de regering geen beslissing genomen. De staatssecretaris voor Mobiliteit voert enkel het akkoord uit dat de regering ter zake in juni uitwerkte. Zo wil hij een gezonde concurrentie herstellen in de luchtvaartsector, die in Europa in crisis verkeert. Dat wordt trouwens bevestigd door recente mededelingen van KLM en Air France. De staatssecretaris voor Mobiliteit zal meer inlichtingen geven zodra er beslissingen zijn genomen

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Dat is wel een erg kort antwoord. Ik verwachtte eigenlijk wel wat meer duiding bij de plannen van de staatssecretaris, want het gaat uiteraard om een heel ernstige zaak. We herinneren ons allemaal nog levendig het Sabena-debacle. Ook nu moeten we alle nodige inspanningen doen om de luchtvaartsector in ons land nog een toekomst te geven en de duizenden jobs die op het spel staan, te vrijwaren.

Ik ben van plan over enkele weken nog eens te peilen naar de concrete inzichten van de staatssecretaris.