5-62/8

5-62/8

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

12 DECEMBER 2012


Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 59 VAN DE REGERING

Art. 4

Het woord « exclusief » vervangen door het woord « voornamelijk ».

Verantwoording

Overeenstemming met de definities in artikel 2, 1º en 2º.

Nr. 60 VAN DE REGERING

Art. 6

In het voorgestelde artikel 46ter, de woorden « bedoeld in artikel 2, 1º en 2º, van de wet van ... tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren » invoegen tussen het woord « ingrepen » en de woorden « nader omschrijven ».

Verantwoording

Verduidelijking. De te preciseren begrippen bevinden zich immers niet in het koninklijk besluit nr. 78, maar in de nieuwe wet.

Nr. 61 VAN DE REGERING

Art. 7

Het woord « exclusief » vervangen door het woord « voornamelijk ».

Verantwoording

Overeenstemming met de definities in artikel 2, 1º en 2º.

Nr. 62 VAN DE REGERING

Art. 14

In § 1 van dit artikel, de woorden « om deze ingreep uit te voeren » doen vervallen.

Verantwoording

Deze woorden zijn overbodig.

Nr. 63 VAN DE REGERING

Art. 14

In § 3, de woorden « , voor de aanwending van een techniek bedoeld in paragraaf 1, » invoegen tussen de woorden « kan bovendien » en de woorden « de voorafgaande raadpleging ».

Verantwoording

Deze toevoeging verduidelijkt voor welke ingrepen de voorafgaande raadpleging kan worden opgelegd.

Nr. 64 VAN DE REGERING

Art. 17

Paragraaf 3 vervangen als volgt :

« § 3. Van de in paragraaf 1 bedoelde inlichtingen wordt een schriftelijk verslag opgemaakt dat wordt gedateerd en door de patiënt of, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigers en de betrokken beoefenaars wordt ondertekend. Dit verslag maakt deel uit van het medisch dossier van de patiënt. »

Verantwoording

Dit amendement verduidelijkt wie de partijen zijn die het verslag moeten ondertekenen.

Nr. 65 VAN DE REGERING

Art. 19

In het eerste lid, de zin « Er mag geenszins van die termijn worden afgeweken. » doen vervallen.

Verantwoording

Overbodige zin.

Nr. 66 VAN DE REGERING

Art. 20

In dit artikel, de woorden « of de tandarts » invoegen tussen de woorden « de geneesheer » en de woorden « die de artikelen ».

Verantwoording

De beoefenaars bedoeld in artikel 13 zijn geen geneesheren, maar tandartsen.

Dit artikel bestraft enkel de geneesheren en de tandartsen. Andere personen die geregeld een esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingreep uitvoeren, zijn strafbaar op grond van artikel 38 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Nr. 67 VAN DE REGERING

Art. 21

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 21. Onverminderd de toepassing van de straffen bepaald in het Strafwetboek alsook, in voorkomend geval, de toepassing van tuchtstraffen, wordt de beoefenaar bedoeld in deze wet die artikel 16, 17 of 19 overtreedt, bestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en geldboete van tweehonderdvijftig euro tot vijfduizend euro of met een van die straffen alleen. »

Verantwoording

Ook de overtreding van artikel 16 moet worden bestraft.

Voorts beperkte het oorspronkelijke artikel het toepassingsgebied door alleen een straf op te leggen wanneer een persoon een ingreep uitvoert.

Ten slotte was een overtreding van de betrokken artikelen slechts in bepaalde gevallen strafbaar, terwijl het de bedoeling is dat iedere overtreding ervan door een beoefenaar strafbaar is.

Nr. 68 VAN DE REGERING

Art. 23

In § 1, de woorden « de inwerkingtreding van deze wet » vervangen door de woorden « de inwerkingtreding van artikel 10 ».

Verantwoording

Precisering, aangezien deze wet twee verschillende data van inwerkingtreding heeft.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Laurette ONKELINX.