5-184COM

5-184COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 27 NOVEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over ęde West-Vlaamse politieschoolĽ (nr. 5-2459)

De heer Yves Buysse (VB). - De gedecentraliseerde politiescholen hebben sinds de politiehervorming heel wat veranderingen ondergaan, bijvoorbeeld inzake de aanwerving en de opleidingsprogramma's. Desalniettemin zou de uitstroom van opgeleiden voor het basiskader te beperkt zijn om alle vacante betrekkingen snel te kunnen invullen. Zo wees de korpschef van de politiezone VLAS - Kortrijk, Kuurne en Lendelede - er in de politieraad van 27 juni 2011 op dat de capaciteit van de West-Vlaamse politieschool te beperkt is om de vacante betrekkingen - in zijn zone althans - vlot te kunnen invullen. Ook in mijn eigen zone, de zone Brugge, kon ik al meermaals soortgelijke uitspraken over een gebrek aan beschikbare kandidaten noteren.

Deelt de minister de mening dat in het bijzonder de West-Vlaamse politieschool niet voldoende basiskaders kan opleiden?

Is de toestand in de andere politiescholen gelijklopend?

Zo ja, wat werd reeds ondernomen om de capaciteit van die scholen te verhogen?

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Het is me bekend dat de nood aan politie-inspecteurs in de provincie West-Vlaanderen in een recent verleden groter was dan het aantal aspiranten dat aan de West-Vlaamse politieschool kon worden opgeleid. Er dient evenwel te worden aangestipt dat een aantal West-Vlaamse aspiranten in andere politiescholen zijn opgeleid en dat dit ook in de toekomst nog tot de mogelijkheden behoort. De opleidingen elders zijn overigens ook van uitstekende kwaliteit.

In andere politiescholen zoals in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding, PIVO, in Vlaams-Brabant, de Oost-Vlaamse Politieacademie, OPAC, en de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool te Brussel, GIP-ERIP, bestond een gelijklopende situatie.

Momenteel wordt de politieopleiding echter grondig hervormd en wordt gewerkt aan de optimalisatie ervan in de verschillende scholen. In het kader daarvan worden tevens aanvullende maatregelen genomen om de capaciteit van de politiescholen over het hele land te verhogen.

De heer Yves Buysse (VB). - De voor de hand liggende vraag is natuurlijk wanneer de minister de hervorming zal afronden. Een en ander kan natuurlijk niet van vandaag op morgen. Bij de politiezone Brugge moet soms nu nog een aanwervingsronde worden overgeslagen bij gebrek aan aspiranten. Het zou zelfs geen zin hebben om open betrekkingen vacant te verklaren.

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Tegen september 2013 zal de nieuwe opleiding wellicht grotendeels van start kunnen gaan. Binnenkort zal ik overigens de teksten over de nieuwe opleiding in het Parlement kunnen voorstellen.