5-183COM

5-183COM

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 27 NOVEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over «de aanpassing van het pensioenbonussysteem» (nr. 5-2382)

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Uit een studie van het Planbureau blijkt dat de helft van het geld dat door de pensioenhervorming wordt uitgespaard, naar hogere pensioenen gaat, in het bijzonder voor ambtenaren. Ook voor werknemers en zelfstandigen bestaat er een "lichte" correctie.

Het is logisch dat langer werken leidt tot een hoger pensioen, maar de oorzaak van het toch wel opvallende verschil ligt in de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen en het pensioencomplement voor de ambtenaren. Zonder bijsturing zal een ambtenaar die in 2017 met pensioen gaat, gemiddeld 20% meer pensioen krijgen.

In het huidige regeerakkoord staat dat het systeem van de pensioenbonus vóór 1 december 2012 zal worden geëvalueerd om het aansporend karakter ervan te versterken.

Welke maatregelen denkt de minister daarvoor te nemen?

Wat is het tijdschema van deze hervorming? Mijn vraag dateert al van 5 juni van dit jaar. Over een paar dagen is het december en ik ben dan ook zeer benieuwd naar de richtlijnen, die ongetwijfeld al helemaal klaar zijn.

De heer Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen. - Uit de analyse blijkt dat de pensioenbonus een zeer duur systeem is met een relatief beperkt activerend effect. In 2011 werd voor de pensioenbonus van werknemers 64 miljoen uitgegeven en voor 2013 bedraagt het budget 112 miljoen. Dat is dus bijna een verdubbeling. In 2011 werd voor de ambtenaren 21 miljoen uitgegeven en voor 2013 is iets meer dan 32 miljoen begroot. Dat is een stijging met bijna 50%.

Ik ben van plan de oude bonus voor werknemers en het leeftijdscomplement voor ambtenaren te vervangen door een nieuw bonussysteem dat voor beide groepen zal gelden. De regering is nog niet helemaal rond met deze hervorming, maar ik kan wel al zeggen welke richting ze zal uitgaan. Ze zal in de lijn liggen van de andere pensioenhervormingen. De kern daarvan is vooral dat de datum voor vervroegd pensioen met twee jaar wordt verschoven. De hervorming van de pensioenbonus zal dezelfde filosofie volgen.

We willen er uiteraard voor zorgen dat aan verworven rechten niet wordt geraakt. Voor mensen die de voorbije jaren een bepaalde pensioenbonus hebben opgebouwd binnen het huidige systeem, zal de hervorming geen gevolgen hebben.

Ook zullen we een bijkomende inspanning doen op het vlak van communicatie; dat is belangrijk. Relatief weinig mensen zijn op de hoogte van de pensioenbonus of het leeftijdscomplement en het effect ervan. Dat is een probleem. Ik zal de komende maanden dan ook heel veel energie stoppen in betere informatie en simulatiemogelijkheden, zodat burgers kunnen nagaan welke impact bepaalde carrièrekeuzes hebben. Momenteel zijn bijvoorbeeld veel mensen relatief slecht op de hoogte van de impact van deeltijds werken of tijdskrediet op hun pensioen. Het behoort zeker tot mijn prioriteiten om in dat kader ook de pensioenbonus meer in de verf te zetten.

Momenteel leg ik dus de laatste hand aan een nieuw gemeenschappelijk systeem. Zodra het helemaal klaar is, zal ik het zeker hier komen toelichten. De vraag van de heer Van Rompuy, ook al is ze al een paar maanden oud, komt dus eigenlijk nog een heel klein beetje te vroeg.

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Als ik het goed begrijp, zal het hele systeem een beetje mee opschuiven in de tijd. Zal de hervorming ook een besparing opleveren of gaat het enkel om een verschuiving?

De heer Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen. - Het nieuwe systeem zal minder kosten en hopelijk meer effect hebben.

(De vergadering wordt geschorst om 14.30 uur. Ze wordt hervat om 15.05 uur.)