5-78

5-78

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 NOVEMBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Guido De Padt au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «Belgocontrol» (no 5-702)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - In het regeerakkoord staat dat de regering ter gelegenheid van de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst, en na de redenen voor het tekort van Belgocontrol te hebben onderzocht, het geheel van middelen zal bestuderen waardoor het bedrijf opnieuw een financieel evenwicht kan vinden. In dit verband zullen discussies worden gevoerd met alle betrokken actoren. Die zouden er toe kunnen leiden dat, met instemming van de regio's, het samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 wordt geüpdatet.

Aan deze passage uit het regeerakkoord wordt best uitvoering gegeven, zo niet stevent het overheidsbedrijf nogmaals af op het faillissement. Het vorige beheerscontract is nu ongeveer twee jaar verstreken. Intussen boekt het bedrijf jaarlijks grote verliezen. Die werden blijkbaar al twee keer door het bedrijf zelf met een lening gedekt. Tegen het voorjaar van 2013 zou een nieuwe lening nodig zijn, maar geen enkele bank zou nog bereid zijn die toe te staan zonder een staatswaarborg. Europa zou die staatswaarborg aan structureel verlieslatende bedrijven echter verbieden.

Belgocontrol verkeert niet alleen in financiële moeilijkheden. Het sociale klimaat is er ook al een tijdje grondig verziekt. Dat gaf al aanleiding tot stakingen van de luchtverkeersleiders.

Belgocontrol plant namelijk een ingrijpende reorganisatie van zijn diensten en een optimalisering van zijn personeelsbezetting. Samen met de vakbonden zou worden gezocht naar oplossingen voor alle medewerkers waarbij polyvalentie centraal zou staan en maximaal gebruik zou worden gemaakt van natuurlijke afvloeiingen. Die gesprekken zouden echter stil liggen.

Uit een audit van KPMG ten slotte, bleek ook dat de onderneming de voorbije jaren weinig inspanningen geleverd heeft om efficiënter te werken. Het rapport bleek niet mals voor het bedrijf.

Is de studie van de middelen van Belgocontrol inmiddels afgerond en welke aanbevelingen worden gegeven om het bedrijf opnieuw financieel gezond te maken? Maakt een aanpassing van de vermelde beheersovereenkomst daarvan deel uit en hoever staan de onderhandelingen met de regio's op dat vlak? Met andere woorden, worden de financiële problemen binnenkort opgelost zodat het faillissement kan worden vermeden?

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het masterplan, de onderhandelingen met de vakbonden en de opvolging van de aanbevelingen van de audit? Ziet het er, met andere woorden, naar uit dat ook de broodnodige interne reorganisatie binnenkort wordt doorgevoerd?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Ik heb een zeer duidelijk zicht op de situatie van het overheidsbedrijf Belgocontrol en de wijze waarop de financiën zouden moeten worden aangezuiverd. Die operatie vergt een evenwichtige inspanning van alle betrokken actoren. Er moeten dus keuzes en afwegingen worden gemaakt op basis van zes criteria.

Ten eerste, binnen het bedrijf zelf, via een herstructurering van de organisatie en belangrijke besparingen op de werkingskosten.

Ten tweede, een verhoging van de vergoeding voor het overvliegende en-routeverkeer teneinde een betere return investment te bekomen.

Ten derde, een verhoging van de heffingen van de plaatselijke luchtnavigatiediensten op Brussel-Nationaal, die sinds 2003 niet meer werden aangepast. Daarbij wordt tegelijkertijd beoogd om de heffingen van plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten op de andere Belgische luchthavens toe te passen.

Ten vierde, de heronderhandeling van het samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 met betrekking tot de financiering van de prestatie van Belgocontrol in de regionale luchthavens.

Ten vijfde, de recuperatie door Belgocontrol van de kosten die zijn verbonden aan vrijgestelde vluchten, namelijk militaire vluchten en vluchten van staatshoofden. Die zijn op dit moment vrijgesteld van enige vergoeding.

Ten zesde, het behoud van de ontvangst door Belgocontrol van de internal tax van Eurocontrol.

Door die verschillende criteria op te nemen kan redelijkerwijze worden aangenomen dat Belgocontrol in 2013 een financieel evenwicht kan bereiken. Er zullen met betrekking tot de zes vermelde criteria op proportionele wijze inspanningen moeten worden gedaan.

De onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst, het masterplan voor het personeel van Belgocontrol en de audit met betrekking tot de interne werking van dit autonome overheidsbedrijf moeten door de nieuwe leidinggevende ploeg worden opgestart. Ik wil die nieuwe ploeg zo snel mogelijk aanstellen zodat Belgocontrol zijn toekomstige managementplan kan evalueren.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - De staatssecretaris heeft de oorzaken van de problemen binnen Belgocontrol heel goed en gedetailleerd toegelicht. Het blijft uiteraard wachten op de concrete resultaten van de conclusies die aan die oorzaken worden verbonden.

Het structurele bedrijfsverlies bij Belgocontrol bedraagt momenteel 33 miljoen. Dat is een pak geld. Er zijn het masterplan en een studie van KPMG. Ik denk dat iedereen op concrete resultaten wacht, ook binnen Belgocontrol zelf, want het gaat tenslotte om de werkzekerheid van veel mensen.

Ook zal met Europa worden gepraat. Nu is elke vorm van subsidies voor Belgocontrol verboden. Ook met de gewesten zal een hartig woordje moeten worden gepraat. Die zijn momenteel in principe jaarlijks 20 miljoen verschuldigd, maar ze betalen dat bedrag niet. Dat is een van de redenen voor het bedrijfsverlies van Belgocontrol, dat 33 miljoen per jaar bedraagt.