5-175COM

5-175COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 23 OKTOBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de overwegen op de N285 in Ternat» (nr. 5-2457)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Eind januari van dit jaar diende ik een schriftelijke vraag in over het plan "Overwegen 2008-2015" van Infrabel. Eind augustus kreeg ik een antwoord op mijn vraag. Ik heb nog een bijkomende, meer specifieke vraag.

De gemeente Ternat wordt doormidden gesneden door de N285, ook bekend als de Assesteenweg. Waar deze belangrijke weg spoorlijn 50 kruist, is ook het station gelegen. Telkens een trein het station in- of uitrijdt, gaan de slagbomen van die overweg dicht, vaak voor een heel lange tijd. Dat zorgt voor files op de Assesteenweg en voor sluipverkeer in de omliggende straten.

Sinds kort krijgt het idee van de ondertunneling van het station en de spoorweg meer weerklank. Deze ongelijkvloerse kruising van de spoorweg en de N285 zou veel overlast wegnemen en de verkeersdoorstroming ten goede komen.

Heeft de minister weet van het idee van de aanleg van een ongelijkvloerse kruising of de ondertunneling van het station van Ternat en spoorlijn 50 ter hoogte van de kruising met de N285? Wat is zijn standpunt daarover?

Zal Infrabel zelf initiatieven nemen om die mogelijkheden te onderzoeken en eventueel uit te voeren? Of wacht zij tot het initiatief daartoe wordt genomen door andere instanties, zoals de gemeente Ternat, de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Wegen en Verkeer?

Zijn er al concrete plannen? Zo ja, kan de minister die toelichten op het punt van het budget, de uitvoeringsdatum, de stand van zaken, enzovoort? Zo neen, waarom niet?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Er is op 15 juni jongstleden een overlegvergadering geweest tussen Infrabel, de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Ternat en De Lijn aangaande de mogelijke afschaffing van de overweg.

Tussen de verschillende partijen is afgesproken dat een haalbaarheidsstudie zal worden opgestart in verband met het afschaffen van deze overweg. De provincie Vlaams-Brabant is de drijvende kracht achter deze haalbaarheidsstudie en wenst de opdracht dit jaar nog te kunnen toewijzen.